Portal i.pl

REGULAMIN PORTALU I.PL

Operator niniejszego serwisu oraz wszyscy współadministratorzy danych osobowych użytkowników tego serwisu informują, że ewentualne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub inne działania właściciela serwisu z użyciem tych danych, wymaga od użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych, a w braku takiej zdolności stosowną zgodę winni wyrazić opiekunowie ustawowi użytkownika pisząc na adres [email protected] lub w analogiczny sposób zaakceptować uprzednio taką zgodę wyrażoną przez użytkownika ograniczonego w zdolności do czynności prawnych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu za pośrednictwem stron internetowych o adresach wymienionych w Regulaminie jak i z Aplikacji mobilnych wskazanych w treści Regulaminu.
 2. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych serwisów prezentowane są przez Operatora na stronach umożliwiających korzystanie z tych serwisów
 3. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 4. Operatorem Serwisu jest: PL24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000955165, kapitał zakładowy 100.000 zł, NIP: 7011076223, REGON: 521315542.
 5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  • Operator - oznacza spółkę PL24 Sp. z o.o., dalej również jako „Spółka”;
  • Operator Serwisów PPG - oznacza spółkę Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000002408, kapitał zakładowy 42.000.000,00 zł, NIP: 5220103609, REGON: 012047699 (dalej również jako Polska Press Sp. z o.o.);
  • Operator Serwisu NTO – oznacza spółkę PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000030307, kapitał zakładowy 3.000.000,00 zł, NIP: 7540335245, REGON: 53086271900000 (dalej również jako PROMEDIA Sp. z o.o.);
  • Regulamin - oznacza niniejszy dokument;
  • Serwis (Serwisy) - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet lub za pośrednictwem odpowiednich Aplikacji mobilnych, będącą serwisem informacyjno-użytkowym;
  • Serwisy PPG - oznacza serwisy internetowe, których administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie za ich pośrednictwem usług drogą elektroniczną jest Polska Press Sp. z o.o.
  • Serwis nto.pl – serwis internetowy którego administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie za ich pośrednictwem usług drogą elektroniczną jest PRO MEDIA Sp. z o.o.
  • Internetowe Wydanie Dziennika Polskiego - oznacza Serwis prowadzony w domenie https://dziennikpolski24.pl, z którego korzystanie podlega szczególnym warunkom, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;
  • Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
  • Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
  • Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;
  • Wpis - zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
  • Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;
  • Klient - osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Integratora, poprzez rejestrację w Serwisie SMS;
  • Operator GSM - przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący na terenie Polski usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii bezprzewodowej;
  • Integrator - Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, Akta rejestrowe w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000253675, NIP 527 23 17 216, REGON 016750310, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 500 000 PLN;
  • Serwis SMS - oznacza funkcjonalność oferowaną Klientom przez Integratora we współpracy z Operatorem, umożliwiającą korzystanie z Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS Premium pod numer telefonu wskazany w dalszych postanowieniach Zasad Ogólnych. Dostawcą usług opłacanych SMSem jest Operator;
  • Ustawa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • Konsument - konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Umowa na korzystanie z Serwisu - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika.
  • Umowa zakupu tytułu prasowego - umowa zawierana z Użytkownikiem odnośnie produktów opisanych w załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu, umowa na dostawy treści cyfrowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Do wykonywania Umowy zakupu tytułu prasowego konieczne jest obowiązywanie Umowy na korzystanie z Serwisu.
  • Aplikacja mobilna - jedna z aplikacji mobilnych wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu dostępna do pobrania na wybranych przez Operatora platformach służących do pobierania aplikacji i umożliwiająca korzystanie z określonego Serwisu z uwzględnieniem różnic wskazanych w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Funkcjonalności Aplikacji mobilnej mogą różnic się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej. Z przyczyn technicznych starsze wersje Aplikacji mobilnej mogą nie współpracować w sposób należyty z Serwisem lub całkowicie uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej. Operator może umożliwić zakup dodatkowych opcji lub funkcjonalności w ramach Aplikacji mobilnej; zakup taki odbywa się za pośrednictwem platformy służącej do pobierania aplikacji przez jej użytkowników i podlega postanowieniom odpowiedniego regulaminu takiej platformy. Informacje, jakie stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30maja 2014r. (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827) Operator zobowiązany jest udzielić konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz który skorzystał z oferty Operatora na pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej stanowią załącznik nr 3A i 3B do niniejszego Regulaminu.
  • Płatność SMS - określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę ze Operatorem na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisach otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego (umowa zamiany).
  • Wydanie Bieżące – wydanie elektroniczne (scyfryzowane) aktualnego drukowanego wydania tytułu prasowego, udostępniane w formacie PDF;
  • Archiwum - wydania elektroniczne (scyfryzowane) archiwalnych drukowanych wydań tytułów prasowych, udostępnianych w formacie PDF;
  • Treści płatne – Wydania Bieżące i Archiwum wraz z innymi powiązanymi treściami znajdującymi się w Części Serwisu, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu określonej płatności w Serwisie na zasadach opisanych w Załączniku nr 2. „Szczególne Warunki Korzystania z Treści Płatnych”.
 6. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
 7. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
 8. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z Serwisu.
 9. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera Regulamin Forum.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.
 12. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest na platformach aktualnie wspieranych przez Producentów systemów operacyjnych Windows, MacOS i Linux, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi ww. systemów operacyjnych wraz z dostępem do Internetu. Wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.
 13. Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsza wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Edge, Firefox, Safari lub Opera.

II. UŻYTKOWNICY

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
 2. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora i współadministratorów jego danych osobowych Wizerunku, w tym w Serwisie oraz w Serwisach PPG i w serwisie nto.pl, funkcjonujących pod adresami shownews.pl, dziennikbaltycki.pl, dzienniklodzki.pl, dziennikzachodni.pl, gazetakrakowska.pl, gazetawroclawska.pl, gloswielkopolski.pl, kurierlubelski.pl, expressilustrowany.pl, dziennikpolski24.pl, gk24.pl, gp24.pl, gk24.pl, poranny.pl, to.com.pl, wspolczesna.pl, gazetalubuska.pl, nowiny24.pl, pomorska.pl, echodnia.eu, plus.polskapress.pl, tygodnikits.pl, ekstramagazyn.pl, naszahistoria.pl, gol24.pl, strefabiznesu.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, stronakobiet.pl, strefaagro.pl, sportowy24.pl, stronazdrowia.pl, regiodom.pl, stronakuchni.pl, stronapodrozy.pl, strefaedukacji.pl , nto.pl obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie.
 3. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie lub w powyższych Serwisach PPG lub w Serwisie nto.pl Wizerunku z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 5. USUNIĘTY
 6. USUNIĘTY
 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
 9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.
 10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
  • powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
  • postanowień niniejszego Regulaminu;
  • norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.
 11. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
 12. Operator może udostępniać na wybranych Serwisach pewne treści, które do pełnego dostępu wymagać będą od Użytkownika Płatności SMS. Okres dostępu do treści wskazany jest w procesie wykupu tego dostępu, z zastrzeżeniem postanowień ust.13 poniżej i dotyczy dostępu tylko na urządzeniu, na którym dokonano aktywacji, ponownie z zastrzeżeniem ust.13 poniżej.
 13. Kod otrzymany przy Płatności SMS należy zachować w celu ewentualnej reklamacji lub pomocy dotyczącej aktywowanego tym kodem dostępu do treści.
 14. Operator zaznacza, że usunięcie plików cookies po wpisaniu kodu otrzymanego SMS zgodnie z treścią ust.12 powyżej z urządzenia, na którym kod ten wpisano spowoduje, że dostęp do treści zostanie utracony, nadto zaś że dostęp udzielany jest tylko na urządzeniu, na którym dokonano aktywacji dostępu do treści. Sytuacja opisana w zdaniu poprzednim nie występuje, jeśli Płatności SMS zgodnie z treścią ust.12 powyżej dokonuje Zarejestrowany Użytkownik po zalogowaniu, albo przy okazji Płatności SMS doszło do zalogowania albo zarejestrowania konta Użytkownika.
 15. Po założeniu i aktywowaniu konta użytkownika w Serwisie, którego dotyczy niniejszy Regulamin, Użytkownik może z użyciem tych samych danych dostępowych (loginu i hasła) logować się do innych Serwisów PPG, których lista znajduje się TUTAJ oraz do Serwisu nto.pl
 16. Osobami odpowiedzialnymi względem Użytkownika za funkcjonowanie Serwisów PPG oraz Serwisu nto.pl są, odpowiednio, Polska Press Sp. z o.o. oraz PRO MEDIA Sp. z o.o. Na tych samych zasadach podmioty te są strony odnośnych umów zawartych z Użytkownikiem na korzystanie z danego serwisu i pozostałych jego funkcjonalności chyba że co innego wprost wynika z dedykowanych regulaminów tych serwisów.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
 4. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.
 5. Jeżeli dostęp do określonych treści lub części Serwisu został oznaczony jako płatny, Użytkownik uzyskuje dostęp do takich Treści płatnych poprzez zawarcie stosownej umowy z operatorem systemu „Piano” lub na zasadach wskazanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

IV.Usunięty

V. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik upoważnia Operatora oraz Operatorów Serwisów PPG i Operatora Serwisu NTO.PL, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w Serwisie oraz w Serwisach PPG i w Serwisie nto.pl: shownews.pl, dziennikbaltycki.pl, dzienniklodzki.pl, dziennikzachodni.pl, gazetakrakowska.pl, gazetawroclawska.pl, gloswielkopolski.pl, kurierlubelski.pl, expressilustrowany.pl, dziennikpolski24.pl, gk24.pl, gp24.pl, gk24.pl, poranny.pl, to.com.pl, wspolczesna.pl, gazetalubuska.pl, nowiny24.pl, pomorska.pl, echodnia.eu, plus.polskapress.pl, tygodnikits.pl, ekstramagazyn.pl, naszahistoria.pl, gol24.pl, strefabiznesu.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, stronakobiet.pl, strefaagro.pl, sportowy24.pl, stronazdrowia.pl, regiodom.pl, stronakuchni.pl, stronapodrozy.pl, strefaedukacji.pl , nto.pl materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na następujących polach eksploatacji (licencja):
 2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny.
 5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
 7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.
 8. Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. W materiale może występować wizerunek jedynie Użytkownika.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.
 2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub 0rganizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
 4. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub możliwości korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem [email protected].
 8. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: [email protected]
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.
 10. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa zakupu tytułu prasowego zawierana jest w sposób i na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 oraz 2 do niniejszego regulaminu.
 11. W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
 12. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 4 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.
 13. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy – w przypadku Umowy zakupu tytułu prasowego.
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 14. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką, Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
  • wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  • wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Spółka ustali z konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.
 16. Jeżeli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument odstąpił skutecznie od umowy.
 17. W przypadku:
  • żądania przez konsumenta rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Umowy na korzystanie z Serwisu przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy, oraz;
  • rozpoczęcia świadczenia takich usług przez Spółkę poprzez nadania dostępu do Serwisu, oraz
  • zawarcia przez konsumenta Umowy zakupu tytułu prasowego, oraz
  • skutecznego odstąpienia od Umowy na korzystanie z Serwisu,
  Umowa zakupu tytułu prasowego ulega rozwiązaniu a ewentualnie zapłacona przez konsumenta z tego tytułu należność jest zwracana konsumentowi, o ile nie doszło jeszcze do dostarczenia treści cyfrowych (ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio); albo Umowa zakupu tytułu prasowego ulega rozwiązaniu a ewentualnie zapłacona przez konsumenta z tego tytułu należność jest zwracana konsumentowi i pomniejszana proporcjonalnie do dostarczonych już w ramach umowy treści cyfrowych, o ile doszło już do dostarczenia treści cyfrowych w ramach tej umowy (ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio).
 18. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Umowa zakupu tytułu prasowego rozwiązuje się, poza sytuacjami opisanymi w załączniku nr 1 oraz 2 poniżej również w momencie rozwiązania umowy na korzystanie z Serwisu, szczególnie w sytuacji opisanej w ust. 17 powyżej z tym, że z zastrzeżeniem ust. 17 jeżeli w takiej sytuacji do rozwiązania umowy na zakup tytułu prasowego doszło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Użytkownikowi nie należy się zwrot proporcjonalnej opłaty za niewykorzystany okres poniesionej z tytułu tej umowy, a w pozostałych przypadkach Operator zwróci Użytkownikowi taką proporcjonalną część.
 19. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.
 20. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie,jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zapis zdania powyższego nie ma zastosowania do ewentualnych zmian treści Załącznika nr 3, 3A i 3B oraz 4 do niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim zmiany te nie ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Użytkowników
 21. Postanowienia ust.12 – 14 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Operatorowi przez Użytkownika.
 22. Postanowienia ust.10 – 14 powyżej mogą być odpowiednio modyfikowane przez treść Załącznika nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
SZCZEGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO WYDANIA DZIENNIKA POLSKIEGO


I. Nabycie prawa przeglądania Internetowego Wydania Dziennika Polskiego

 1. Korzystanie przez Użytkownika z bieżącego wydania Internetowego Wydania Dziennika Polskiego w formacie PDF z prawem do pobrania oraz / albo z bazy danych materiałów opublikowanych wcześniej w Internetowych Wydaniach Dziennika Polskiego za wyjątkiem wydania bieżącego (dalej jako „Archiwum”), w tym ewentualnie w formacie PDF z prawem do pobrania (po wykupieniu abonamentu na okres powyżej 30 dni) wymaga wniesienia opłaty.
 2. Nabycie prawa na korzystanie z bieżącego wydania Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum następuje w chwili aktywacji dostępu do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum z tym, że jeśli Użytkownik wykupił dostęp na 1 lub 3 dni to Użytkownik uzyskuje dostęp do bieżącego wydania Internetowego Wydania Dziennika Polskiego w formacie PDF z prawem do pobrania jedynie z dnia aktywacji oraz ewentualnie z dwóch kolejnych dni. Ograniczenie to nie ma miejsca jeśli Użytkownik wykupił dostęp na 30 dni lub więcej.
 3. Aktywacja dostępu następuje w momencie wpisania kodu otrzymanego przez SMS (w przypadku płatności SMS Premium) lub w momencie wpisania przez Użytkownika w serwisie otrzymanego kodu, który wysyłany jest przez Operatora do Użytkownika po uznaniu na rachunku Operatora ceny za abonament (w przypadku płatności w inny niż SMS Premium sposób).
 4. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum w ramach stałego dostępu 1-, 3-, 30-, 90-, 180- lub 365-dniowego, umożliwiającego korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego oraz z Archiwum w dowolnym wymiarze godzinowym, liczone w okresie od chwili wpisania kodu na stronie serwisu internetowego prowadzonego przez POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział Prasa Krakowska w Krakowie, pod aktualnym adresem URL dziennikpolski24.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi (dalej jako „Serwis Internetowy”) do chwili upływu stosownej krotności terminu 24 godzin; w tym samym czasie z jednego stanowiska może korzystać wyłącznie jedna osoba. Umowa na korzystanie z w/w Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum zawierana jest na odnośny okres czasu (czas oznaczony).
 5. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum w ramach stałego dostępu trwającego odpowiednio: 1, 3, 30, 90, 180, 365 dni, zwanego dalej Abonamentem. Umowa na korzystanie z w/w Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum zawierana jest na odnośny okres czasu (czas oznaczony). Aktywacja dostępu do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum następuje bezpośrednio po opłaceniu Abonamentu przez Użytkownika, nawet jeżeli Użytkownik posiada już aktywny Abonament w tym okresie; okres Abonamentu nie przedłuża się o czas niewykorzystanego dotychczas Abonamentu zakupionego przez Użytkownika wcześniej.
 6. W czasie trwania Abonamentu, Użytkownik ma prawo korzystać z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum w dowolnym wymiarze godzin, w szczególności bez ograniczeń dotyczących liczby wejść do Serwisu Internetowego, na podstawie tego samego kodu. Jeden kod uprawnia pozwala na jednoczesne korzystanie z Serwisu Internetowego wyłącznie przez jedną osobę.
 7. W ramach Abonamentu za początek dnia przyjmuje się godzinę aktywacji dostępu zgodnie z treścią pkt I.2 powyżej natomiast za koniec dnia przyjmuje się godzinę przypadającą 24 godziny później.
 8. Umowa na korzystanie z w/w Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum może być rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku zmiany zasad korzystania z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum mających wpływ na sposób lub zakres takiego korzystania przez Użytkownika odnośnie już wykupionego dostępu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach. W takiej sytuacji Operator zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część ceny za niewykorzystany okres czasu

II. Procedura uzyskiwania dostępu do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego przez Użytkownika

 1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownik rejestruje się, zapoznaje się z Regulaminem, akceptuje go, a następnie składa zamówienie na dostęp do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum w sposób określony na stronie Serwisu Internetowego.
 2. Operator dokonuje rejestracji Użytkownika. W celu korzystania z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego Użytkownik posługuje się identyfikatorem (adresem e-mail) i indywidualnym hasłem dostępu, chyba że dla korzystania z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego Operator przewiduje posługiwanie się wyłącznie hasłem dostępu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia identyfikatora i hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.
 4. Dostęp do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego i Archiwum można uzyskać także, wysyłając SMS Premium pod nr podany w Serwisie Internetowym.
 5. Użytkownik zawierający umowę o korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego w ramach stałego dostępu, może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca abonamentowego. Jeżeli Użytkownik zawierając umowę o korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego uzyskał rabat wynikający z zamówienia dostępu do Archiwum na czas określony, a następnie rozwiązuje umowę przed upływem tego okresu, przyznany Użytkownikowi rabat traci ważność, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym a wynagrodzeniem uwzględniającym przyznany rabat.

III. Opłaty za korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego

 1. Korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego określa aktualny cennik dostępny na stronach Serwisu Internetowego. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku zablokowania dostępu Użytkownika do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum zgodnie z warunkami licencji i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operatowi przysługuje prawo zmiany cennika w każdym czasie, jednak bez wpływu na prawa już nabyte. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronach Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem że nie dotyczą okresów abonamentu opłaconych przed dokonaniem zmian.
 2. Opłaty za korzystanie z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego można wnosić przelewem bankowym na konto podane w Serwisie Internetowym, kartą kredytową Visa, Mastercard, oraz dokonując płatności online postępując zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie Internetowym.

IV. Procedura uzyskiwania dostępu do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego poprzez rejestrację w Serwisie SMS

 1. W celu uzyskania dostępu do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum Klient korzysta z Serwisu SMS. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach Serwisu SMS oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od Klientów wiadomości SMS dotyczących uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego.
 3. Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej Operatorów GSM.
 4. Korzystać z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum może każda osoba, która zarejestruje się w serwisie internetowym i wykupi dostęp do niego. W trakcie rejestracji Klient podaje swój e-mail i wybiera sobie hasło. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków oraz nie może zawierać spacji.
 5. Aby uzyskać dostęp należy po zalogowaniu do serwisu, wysłać wiadomość SMS o treści DP24 pod numer Premium 72355 lub DP24 pod numer Premium 7636 z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest się uprawnionym.
 6. W odpowiedzi na pochodzący od Klienta SMS Premium, zostanie wysłany na ten numer telefonu kod uaktywniający dostęp do serwisu, który należy wpisać w podane pole. Kod ten uaktywnia dostęp do serwisu Dziennika Polskiego.
 7. Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.
 8. W wyniku wysłania SMS Premium pod numer 72355, 7636 Klient uzyskuje dostęp do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego i Archiwum umożliwiający mu przeglądanie zawartych tam materiałów przez okres stanowiący stosowną krotność terminu 24 godzin od chwili wpisania kodu na stronie Serwisu Internetowego.
 9. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego jest wpisanie przez Klienta nazwy użytkownika oraz hasła na stronie Serwisu Internetowego umożliwiającej dostęp do Serwisu Internetowego, przed upływem 3 dni od wysłania mu informacji o możliwości korzystania z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego i Archiwum.
 10. Uzyskane przez Klienta hasło umożliwiające dostęp do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum wygasa:
  • w przypadku nie wpisania hasła na stronie umożliwiającej dostęp do Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum przed upływem 3 dni od uaktywnienia go Klientowi,
  • po upływie stosownej krotności terminu 24 godzin od chwili wpisania kodu na stronie uego,
 11. Opłata za wysłanie SMS pod numer 72355, 7636 wynosi odpowiednio 2,46 zł, 7,32 zł brutto, tj. wraz z podatkiem VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS pod numer 72355, 7636 nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

V. Reklamacje dotyczące korzystania z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości korzystania z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Operatorowi pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Internetowego Wydania Dziennika Polskiego lub Archiwum.
 2. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji dostępu Internetowego Wydania Dziennika Polskiego.

VI. Przerwa techniczna

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu Serwisu Internetowego, z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych, lub i trwały możliwie najkrócej.
 2. W przypadku, gdy przerwa w dostępie do Archiwum jest dłuższa niż 4 godziny jednorazowo, Operator na wniosek Użytkownika zobowiązuje się do przedłużenia licencji i umożliwienia dodatkowego dostępu w wymiarze proporcjonalnym do okresu braku możliwości korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika. Nie ogranicza to praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 2
SZCZEGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI PŁATNYCH

I. Nabycie prawa przeglądania Treści płatnych

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Treści płatnych wymaga wniesienia opłaty. W zależność od rodzaju wybranej usługi i wysokości wniesionej opłaty Użytkownik może uzyskać prawo do, w zależności od aktualnej oferty:
  • jednorazowego dostępu do Treści płatnych w postaci prawa do pobrania jednego elektronicznego wydania tytułu prasowego udostępnianego w formacie PDF wraz z prawem dostępu do pojedynczych artykułów i/lub sekcji danego Serwisu bez (dalej jako „dostęp jednorazowy”);
  • czasowego dostępu do Treści płatnych w postaci prawa do pobrania aktualnych elektronicznych wydań tytułów prasowych udostępnianych w formacie PDF udostępnianych w ramach danego Serwisu przez okres trwania dostępu oraz Archiwum, wraz z prawem dostępu do pojedynczych artykułów lub sekcji danego Serwisu lub wszystkich sekcji albo treści w danym Serwisie (dalej jako „dostęp czasowy z prawem do pobierania aktualnych wydań i Archiwum”);
 2. Nabycie prawa na korzystanie z Treści płatnych następuje w chwili aktywacji dostępu do Treści płatnych.
 3. Aktywacja dostępu następuje w momencie:
  • wpisania kodu otrzymanego przez SMS (w przypadku płatności SMS Premium) lub
  • w momencie wpisania przez Użytkownika w serwisie otrzymanego kodu, który wysyłany jest przez Operatora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji do Użytkownika po uznaniu na rachunku Operatora ceny za daną usługę lub
  • w momencie wpisania przez Użytkownika w serwisie kodu, który Użytkownik uzyskał w inny, zgodny z prawem sposób (np. w ramach promocji organizowanej przez Operatora).
 4. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Treści płatnych w ramach stałego dostępu przez określony czas wskazany w Serwisie (dostęp na czas określony) lub jednorazowo do określonej części Serwisu (dostęp jednorazowy). Dostęp na czas określony udzielany jest na czas od chwili aktywacji dostępu do momentu upływu czasu, na który dostęp został udzielony. Dostęp jednorazowy udzielany jest od chwili aktywacji dostępu do chwili pobrania jednego elektronicznego wydania tytułu prasowego udostępnianego w formacie PDF i opuszczenia przez Użytkownika części Serwisu z Treścią płatną, w tym również przez zamknięcie przeglądarki internetowej lub wyłączenie komputera lub urządzenia, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (w tym również wyczyszczenia plików cookies). W przypadku jeżeli dostęp jednorazowy nie zostanie aktywowany w terminie 72 godzin od daty otrzymania kodu aktywacyjnego, kod aktywacyjny traci swoją ważność i dostęp do Treści płatnych z jego wykorzystaniem nie będzie możliwy. Jeden kod pozwala na jednoczesne korzystanie z Treści płatnych wyłącznie przez jedną osobę.
 5. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Treści płatnych w ramach dostępu na czas określony trwającego odpowiednio (wg wyboru Użytkownika lub zgodnie z posiadanym kodem dostępu): okres podany w minutach, godzinach, dniach lub poprzez wskazanie określonej daty lub godziny, zwanego dalej Czasem Dostępu.
 6. USUNIĘTY.
 7. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści płatnych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego.
 8. Umowa na korzystanie z Treści płatnych może być rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku zmiany zasad korzystania z Treści płatnych mających wpływ na sposób lub zakres takiego korzystania przez Użytkownika odnośnie już wykupionego dostępu. W takiej sytuacji zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część ceny za niewykorzystany okres czasu.

II. Procedura uzyskiwania dostępu do Treści płatnych przez Użytkownika

 1. W celu uzyskania dostępu do Treści płatnych Użytkownik rejestruje się, zapoznaje się z Regulaminem, akceptuje go, a następnie składa zamówienie na dostęp do Treści płatnych w sposób określony na stronie Serwisu Internetowego. Uzyskanie dostępu jednorazowego nie wymaga rejestracji przez Użytkownika w pozostałym zakresie zastosowanie ma zdanie poprzedzające.
 2. Dokonuje rejestracji Użytkownika. W celu korzystania z Treści płatnych Użytkownik posługuje się identyfikatorem (adresem e-mail) i indywidualnym hasłem dostępu, chyba że dla korzystania z Treści płatnych przewiduje się posługiwanie się wyłącznie hasłem dostępu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia identyfikatora i hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.
 4. Dostęp do Treści płatnych można uzyskać także, wysyłając SMS Premium pod nr podany w Serwisie Internetowym.
 5. Użytkownik zawierający umowę o korzystanie z Treści płatnych w ramach czasowego dostępu, może ją wypowiedzieć w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty w żadnej części. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, użytkownik ma prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie za niewykorzystany okres czasu, jeżeli do wypowiedzenia umowy doszło z powodów, za które odpowiedzialność ponosi.
 6. Umowa na korzystanie z Treści płatnych może zostać rozwiązana przez Operatora z 24-godzinnym okresem wypowiedzenia. Użytkownik ma prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie za niewykorzystany okres czasu, jeżeli do wypowiedzenia umowy doszło z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Operator.
 7. Jeżeli Użytkownik zawierając umowę o korzystanie z Treści płatnych uzyskał rabat, a następnie rozwiązuje umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, przyznany Użytkownikowi rabat traci ważność, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym a wynagrodzeniem uwzględniającym przyznany rabat.
 8. Operator może wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dostępu do Treści płatnych, w szczególności tzw. „fingerprinting”, (tj. zbieranie danych o konfiguracji sprzętowej i przeglądarce internetowej Użytkownika, zgodnie z obowiązująca w Serwisach Polityką Prywatności) w celu uniemożliwienia Użytkownikom wielokrotnej rejestracji w celu uzyskania dostępu do udostępnionych nieodpłatnie Treści płatnych.

III. Opłaty za korzystanie z Treści płatnych

 1. Korzystanie z Treści płatnych wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Treści płatnych Operatora określa aktualny cennik dostępny na stronach Treści płatnych. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku zablokowania dostępu Użytkownika do Treści płatnych zgodnie z warunkami licencji i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operatowi przysługuje prawo zmiany cennika w każdym czasie, jednak bez wpływu na prawa już nabyte. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronach Serwisu Internetowego Treści płatnych, z zastrzeżeniem że nie dotyczą okresów dostępu opłaconego przed dokonaniem zmian.
 2. Opłaty za korzystanie z Treści płatnych można dokonując płatności online postępując zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie Internetowym za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w treści Serwisu i zgodnie z regulaminem obowiązującym u tego operatora.

IV. Procedura uzyskiwania dostępu do Treści płatnych poprzez rejestrację w Serwisie SMS

 1. W celu uzyskania dostępu do Internetowego Treści płatnych Klient korzysta z Serwisu SMS. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach Serwisu SMS oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od Klientów wiadomości SMS dotyczących uzyskania dostępu do Treści płatnych.
 3. Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej Operatorów GSM.
 4. Korzystać z Treści płatnych Operatora może każda osoba, która zarejestruje się w Serwisie Internetowym, na którym udostępnione są dane Treści płatnych Operatora. Uzyskanie dostępu jednorazowego nie wymaga rejestracji przez Użytkownika.
 5. Aby uzyskać dostęp do Treści płatnych należy po zalogowaniu do Serwisu Internetowego tych Treści płatnych, wiadomość SMS o treści wskazanej każdorazowo na Stronie Internetowej danego Magazynu pod numer Premium 72355 z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest się uprawnionym.
 6. W odpowiedzi na pochodzący od Klienta SMS Premium, zostanie wysłany na ten numer telefonu kod uaktywniający dostęp do danych Treści płatnych, który należy wpisać w podane pole. Kod ten uaktywnia dostęp do serwisu danych Treści płatnych.
 7. Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.
 8. W wyniku wysłania SMS Premium pod właściwy numer wskazany w pkt 5 powyżej Klient uzyskuje dostęp do Treści płatnych umożliwiający mu przeglądanie zawartych tam materiałów przez czas określony lub jednorazowo, na warunkach wskazanych w pkt. I.4 powyżej.
 9. Warunkiem uzyskania dostępu do Treści płatnych jest wpisanie przez Klienta nazwy użytkownika oraz hasła na stronie Serwisu Internetowego właściwych Treści płatnych, przed upływem 3 dni od wysłania mu informacji o możliwości korzystania z Treści płatnych.
 10. Uzyskane przez Klienta hasło umożliwiające dostęp do Treści płatnych wygasa:
  • w przypadku nie wpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do danych Treści płatnych przed upływem 3 dni od uaktywnienia go Klientowi,
  • po upływie Czasu Dostępu, jeżeli dostęp był dostępem na czas określony,
  • po opuszczeniu przez Użytkownika części Serwisu z Treścią płatną, w tym również przez zamknięcie przeglądarki internetowej lub wyłączenie komputera lub urządzenia, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, jeżeli dostęp był jednorazowy.
 11. Opłata za wysłanie SMS pod numer wskazany w pkt 5 powyżej wynosi odpowiednio 2,46 zł brutto, tj. wraz z podatkiem VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS pod numer wskazany w pkt 5 powyżej nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.
 12. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Internetowych Wydań Magazynów, do których dostęp przyznawany jest zawsze nieodpłatnie.

V. Reklamacje dotyczące korzystania z Treści płatnych

 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości korzystania z Treści płatnych Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Operatorowi pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Treści płatnych.
 2. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji dostępu do Treści płatnych.

VI. Przerwa techniczna

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu Treści płatnych Operatora, z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych, lub i trwały możliwie najkrócej.
 2. W przypadku, gdy przerwa w dostępie do Treści płatnych Operatora jest dłuższa niż 4 godziny jednorazowo, Operator na wniosek Użytkownika zobowiązuje się do przedłużenia licencji i umożliwienia dodatkowego dostępu w wymiarze proporcjonalnym do okresu braku możliwości korzystania z Treści płatnych Operatora przez Użytkownika. Nie ogranicza to praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO REGULAMINU SERWISU

ZAŁĄCZNIK NR 3A
DO REGULAMINU SERWISU

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz konsumentowi, który skorzystał z oferty Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie na pobranie za pośrednictwem platformy App Store treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej znajdującej się na liście w Załączniku nr 2 do Regulaminu Serwisu („aplikacja mobilna”) lub na skorzystanie z usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej następujących informacji:
 1. Przedmiotem świadczenia jest udzielenie klientowi licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej za pośrednictwem platformy App Store lub świadczenie usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej.
 2. Dostawcą treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej oraz dostawcą ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej jest Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, która to Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000002408, REGON: 012047699, NIP: 5220103609, z kapitałem zakładowym 42.000.000,-PLN (dalej jako „dostawca”).
 3. W sprawach dotyczących zakupu licencji do aplikacji lub świadczenia ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu App Store (w tym w sprawach reklamacji), klient powinien kontaktować się w pierwszej kolejności ze sklepem App Store. Dopiero w przypadku, gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient powinien się kontaktować z dostawcą za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) powyżej.
 4. Łączna cena zakupu licencji do aplikacji z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu sklepu App Store. Łączna cena zakupu ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu aplikacji mobilnej. Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.
 5. Płatność za nabycie aplikacji lub ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem sklep App Store, na zasadach w tym sklepie obowiązujących.
 6. Aplikacja i usługi dodatkowe dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej zostają udostępniona klientowi wyłącznie za pośrednictwem sklepu App Store.
 7. W przypadku jeżeli konsument przed zawarciem umowy zgodził się na spełnienie świadczenia w całości przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 8 i konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Konsument traci także prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu do sklepu App Store, zgodnie z przewidzianym w tym sklepie procedurą. W przypadku gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do dostawcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy w związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie konsument skutecznie wykona prawo do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Dostawca zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.
 10. W związku ze świadczeniem dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 11. Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, chyba że co innego wynika z treści udostępnionej klientowi przy zakupie danej usługi w ramach aplikacji mobilnej. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.
 12. Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
 13. Dostawca nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony treści cyfrowych. Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

ZAŁĄCZNIK NR 3B
DO REGULAMINU SERWISU

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz konsumentowi, który skorzystał z oferty  Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie na pobranie za pośrednictwem platformy Google Play treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej znajdującej się na liście w Załączniku nr 2 do Regulaminu Serwisu („aplikacja mobilna”) lub na skorzystanie z usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej następujących informacji:
 1. Przedmiotem świadczenia jest udzielenie klientowi licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej za pośrednictwem platformy Google Play lub świadczenie usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej.
 2. Dostawcą treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej oraz dostawcą ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej jest Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, która to Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000002408, REGON: 012047699, NIP: 5220103609, z kapitałem zakładowym 42.000.000,-PLN (dalej jako „dostawca”).
 3. W sprawach dotyczących zakupu licencji do aplikacji lub świadczenia ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu Google Play (w tym w sprawach reklamacji), klient powinien kontaktować się w pierwszej kolejności ze sklepem Google Play. Dopiero w przypadku, gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient powinien się kontaktować z dostawcą za pomocą adresu e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) powyżej.
 4. Łączna cena zakupu licencji do aplikacji z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu sklepu Google Play. Łączna cena zakupu ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu aplikacji mobilnej. Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.
 5. Płatność za nabycie aplikacji lub ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem sklep Google Play, na zasadach w tym sklepie obowiązujących.
 6. Aplikacja i usługi dodatkowe dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej zostają udostępnione klientowi wyłącznie za pośrednictwem sklepu Google Play.
 7. W przypadku jeżeli konsument przed zawarciem umowy zgodził się na spełnienie świadczenia w całości przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 8 i konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Konsument traci także prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku innym niż opisany w pkt 7 powyżej, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu do sklepu Google Play, zgodnie z przewidzianym w tym sklepie procedurą. W przypadku gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do dostawcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie konsument skutecznie wykona prawo do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9. Dostawca zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.
 10. W związku ze świadczeniem dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 11. Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, chyba że co innego wynika z treści udostępnionej klientowi przy zakupie danej usługi w ramach aplikacji mobilnej. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.
 12. Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .
 13. Dostawca nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony treści cyfrowych. Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

ZAŁĄCZNIK NR 4
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

PL24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, NIP 7011076223, e-mail:[email protected].

TREŚĆ OŚWIADCZENIA
 • - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • - Adres konsumenta(-ów)
 • - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • - Data

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Wideo