Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Pokaż Talent!”

Akcja specjalna Pokaż TALENT!

Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Pokaż Talent!” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Tekst jednolity z dnia 3 listopada 2020 roku po zmianach z dnia 3 listopada, 21 lutego 2020 roku, 11 marca 2020 roku, 20 marca 2020 roku oraz z dnia 25 marca 2020 roku, wprowadzonych w trybie postanowień Regulaminu Plebiscytu sprzed ujednolicenia tekstu (obecnie Art.1 ust.11 oraz ust.16 Regulaminu).
Art.1 Informacje ogólne.
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Pokaż Talent!”.
2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Warszawie i będzie prowadzony na łamach Polski Metropolii Warszawskiej, Echa Dnia Radomskiego i Tygodnika Ostrołęckiego, nazwanych dalej łącznie „Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisów: www.polskatimes.pl, www.echodnia.eu/radomskie, www.to.com.pl, www.naszemiasto.pl (nazywanych dalej łącznie „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w następujących kategoriach:
a.Powiatowej:
1)Talent fotograficzny,
b.Wojewódzkich:
1)Talent Wokalny - soliści,
2)Talent Muzyczny (gra na instrumencie) - soliści,
3)Talent Wokalno-Muzyczny - zespoły,
4)Talent Taneczny - soliści i pary,
5)Instruktor Tańca Roku,
6)Anioł Talentu.
c. Ogólnopolskich:
1)Talent Taneczny - grupy,
2)Talent Niezwykły,
3)Mały Talent (dzieci w wieku od 4 do 9 lat),

6.W kategorii powiatowej Talent fotograficzny Plebiscyt będzie prowadzony w trzech etapach:
a. Pierwszy etap Plebiscytu – Eliminacje Powiatowe, będzie trwać od dnia 12.03.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 21.04.2020 r. do godz. 21.00.
b. Drugi etap Plebiscytu – Eliminacje Regionalne będzie trwać od dnia 24.04.2020 r. od godz. 00.00 do dnia 13.05.2020 r. do godz. 21.00.
c. Trzeci etap Plebiscytu - Finał Regionalny będzie trwać od dnia 03.11.2020 r. od godz. 12.00 do dnia 12.11.2020 r. do godz. 21.00.
7.W kategoriach wojewódzkich: Talent Wokalny - soliści, Talent Muzyczny (gra na instrumencie) - soliści, Talent Wokalno-Muzyczny - zespoły, Talent Taneczny - soliści i pary, Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:
a. Pierwszy etap Plebiscytu – Eliminacje Regionalne, będzie trwać od dnia 12.03.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 13.05.2020 r. do godz. 21.00
b. Drugi etap Plebiscytu – Finał Regionalny będzie trwać od dnia 03.11.2020 r. od godz. 12.00 do dnia 12.11.2020 r. do godz. 21.00.
8.W kategoriach wojewódzkich Instruktor Tańca i Anioł Talentu Plebiscyt będzie prowadzony w jednym Etapie Wojewódzkim od dnia 12.03.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 13.05.2020 r. do godz. 21.00.
9.W kategoriach ogólnopolskich Talent Niezwykły i Talent Taneczny -grupy Plebiscyt będzie prowadzony w jednym Etapie Ogólnopolskim od dnia 12.03.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 28.05.2020 r. do godz. 21.00.
10.W kategorii ogólnopolskiej Małe talenty (dzieci w wieku od 4 do 9 lat) Plebiscyt będzie prowadzony w jednym Etapie Ogólnopolskim od dnia 12.03.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 14.05.2020 r. do godz. 20.00.
11.Organizator w uzasadnionym przypadku może podjąć decyzję o zmianie terminów w Plebiscycie.
12.Plebiscyt w kategorii Talent fotograficzny prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach województwa mazowieckiego: Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski.
13.W pozostałych kategoriach Plebiscyt prowadzony będzie na terenie województwa mazowieckiego.
14.W kategoriach - Talent Taneczny - grupy,- Talent Niezwykły,- Mały Talent (dzieci w wieku od 4 do 9 lat) Plebiscyt prowadzony będzie na terenie całej Polski.
15.Głosowanie w Plebiscycie zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.
16.W przypadku zgłoszenia mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, w danym mieście, powiecie lub regionie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu, połączeniu lub rozłączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach, regionach, lub kategoriach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
17.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci, Zgłaszający i Głosujący.

1.Plebiscyt ma charakter otwarty.
2.Kandydatem w Plebiscycie może być każda osoba mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w województwie mazowieckim, posiadająca talent w jednej z wymienionych kategorii Plebiscytu, spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu Kandydatem w Plebiscycie może być także, za uprzednią zgodą przedstawiciela ustawowego (zwanego dalej Opiekunem dziecka), posiadającego pełnię praw rodzicielskich, dziecko zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego, które w dniu zgłoszenia ukończyło 4 lata.
4.Kandydatami w Plebiscycie nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.Kandydat może brać udział w więcej niż jednej kategorii Plebiscytu.
6.Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu w przypadku kategorii indywidualnych Talent Fotograficzny, Mały Talent, Talent Wokalny, Talent Muzyczny, Talent Taneczny, Talent Kulinarny, Talent Niezwykły zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać wyłącznie osobiście kandydat, a w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun dziecka (patrz Art.2 ust.3), wypełniając zgłoszenie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
7.Duet, Grupę lub Zespół do udziału w Plebiscycie może zgłosić wyłącznie pełnoletni reprezentant duetu, grupy lub zespołu wypełniając zgłoszenie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
8.W przypadku kategorii Instruktor Tańca i Anioł Talentu zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać każdy wypełniając zgłoszenie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Plebiscytowym.
9.Osoba dokonująca zgłoszenia duetu, grupy lub zespołu do udziału w Plebiscycie oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób będących członkami zgłaszanego duetu, grupy lub zespołu, a także w przypadku osób niepełnoletnich zgody opiekunów ustawowych na udział w Plebiscycie oraz na publikację ich wizerunku lub wizerunku dzieci pozostających pod ich opieką i do nieodpłatnego korzystania z tego wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Osoba dokonująca zgłoszenia duetu, grupy lub zespołu pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
10.Kandydat lub w imieniu dziecka Opiekun dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z jego wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że materiały wizualne (wideo, prezentacje, fotografie) i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
11.Kandydat, Opiekun dziecka lub osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie go dla celów Plebiscytu,
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.Autor wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) , anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w materiale wizualnym (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z niego na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego/ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
12.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
13.Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
14.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
15.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
16.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
17.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 10.04.2020 r. do godz.23:59:59.

2.W kategorii Talent Fotograficzny może wziąć udział każda osoba wykonująca amatorsko zdjęcia, która ukończyła 18 rok życia. Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu kandydata (obowiązkowe);
d.Zdjęcie wykonane przez kandydata (od 1 do 8 szt., maksymalny rozmiar pliku: 10 MB, dopuszczalne pliki: jpg, pdf, png, gif);
e.Autoprezentacja (nieobowiązkowe).

3.W kategorii Mały Talent mogą wziąć udział utalentowane dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Zgłoszenie do tej kategorii powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
b.Wiek zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
c.Miejscowość zamieszkania dziecka (obowiązkowe);
d.Zdjęcie zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
e.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego talent dziecka (obowiązkowe). Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.polskatimes.pl/jak-przeslac-film
f.Opis talentu dziecka (nieobowiązkowe),
g.Imię, nazwisko, numer telefonu opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w Plebiscycie (obowiązkowe).

4.W kategoriach: Talent Wokalny (soliści); Talent Muzyczny (gra na instrumencie) – soliści; Talent Wokalno- Muzyczny - (zespół), Talent Taneczny (soliści lub pary); Talent Taneczny (grupy); może wziąć udział każda osoba śpiewająca, tańcząca lub grająca na jakimś instrumencie, która ukończyła 10 rok życia. Zgłoszenie powinno zawierać:
A) W przypadku zgłoszeń osób indywidualnych:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Wskazanie miejscowości zamieszkania (obowiązkowe);
c.Rok urodzenia zgłaszanej osoby (obowiązkowe);
d.Kontaktowy numer telefonu kandydata lub opiekuna zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
e.Zdjęcie kandydata (obowiązkowe);
f.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego talent (obowiązkowe); Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.polskatimes.pl/jak-przeslac-film
g.Opis talentu (nieobowiązkowe);
h.W przypadku zgłoszenia dziecka: Imię, nazwisko, numer telefonu opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w Plebiscycie (obowiązkowe).

B) W przypadku zgłoszeń grup lub zespołów:
a.Imię i nazwisko kandydatów lub nazwa grupy lub zespołu (obowiązkowe);
b.Wskazanie miejscowości działalności grup lub zespołów, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
c.Zdjęcie grupy lub zespołu (obowiązkowe);
d.Opis grupy (obowiązkowe);
e.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego talent (obowiązkowe); Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.polskatimes.pl/jak-przeslac-film
f.Imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu pełnoletniego reprezentanta grupy lub zespołu (obowiązkowe);

5.W kategorii Talent niezwykły może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 10. rok życia mogąca zaprezentować jakiś talent, który nie został scharakteryzowany w żadnej z powyższych kategorii (np.: magicy, recytatorzy, akrobaci itp.) Zgłoszenie powinno zawierać:
A) W przypadku zgłoszeń osób indywidualnych:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Wskazanie miejscowości zamieszkania kandydata, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe);
c.Rok urodzenia zgłaszanej osoby (obowiązkowe);
d.Kontaktowy numer telefonu kandydata lub opiekuna zgłaszanego dziecka (obowiązkowe);
e.Zdjęcie kandydata (obowiązkowe);
f.Opis talentu (nieobowiązkowe);
g.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego talent (obowiązkowe); Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.polskatimes.pl/jak-przeslac-film
h.W przypadku zgłoszenia dziecka: Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do udziału w Plebiscycie (obowiązkowe).

B) W przypadku zgłoszeń grup lub zespołów:
a.Imię i nazwisko kandydatów lub nazwa grupy lub zespołu (obowiązkowe);
b.Wskazanie miejscowości działalności grupy lub zespołu (obowiązkowe);
c.Rok urodzenia zgłaszanych osób (obowiązkowe);
d.Zdjęcie grupy lub zespołu (obowiązkowe);
e.Opis talentu (nieobowiązkowe);
f.Link do materiału wideo zamieszczonego na Youtube.pl lub Facebook.pl prezentującego talent (obowiązkowe); Materiał wideo to może być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik nagrany telefonem komórkowym, aparatem fotograficznym lub kamerą (więcej informacji o tym, jak przygotować i przesłać wideo do zgłoszenia znajdziesz pod adresem www.polskatimes.pl/jak-przeslac-film
g.Imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu pełnoletniego reprezentanta grupy lub zespołu (obowiązkowe);

6.W kategorii Instruktor Tańca może wziąć udział każda osoba będąca instruktorem tańca, która ukończyła 18 rok życia. Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Miejsce i miejscowość pracy kandydata (nieobowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu kandydata (nieobowiązkowe);
d.Imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia (obowiązkowe).

7.W kategorii Anioł Talentu może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i swoim działaniem wspiera rozwój osób utalentowanych. Do tytułu Anioł Talentu można także nominować osoby, które pełnią rolę mecenasa i wspierają finansowo rozwój talentów, np. pracowników samorządu. Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe);
b.Miejsce i miejscowość pracy kandydata (nieobowiązkowe);
c.Kontaktowy numer telefonu kandydata (nieobowiązkowe);
d.Krótki opis z uzasadnieniem nominacji (nieobowiązkowe),
e.Imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby dokonującej zgłoszenia (obowiązkowe).
8.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.
9.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
10.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 5 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
11.Najpóźniej od dnia 12.03.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie będzie publikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
12.Do materiałów Plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów lub Opiekunów dzieci zgłaszanych do Plebiscytu zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.polskatimes.pl/regulamin, www.echodnia.eu/radomskie/regulamin, www.to.com.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
13.Dla pełnoletnich kandydatów lub dla opiekunów dzieci zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Plebiscycie mogą zostać przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata lub Opiekuna dziecka, którego materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 12.03.2020 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
6.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
7.O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w Eliminacjach Powiatowych, Eliminacjach Regionalnych, Finale Regionalnym decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
8.W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
9.W kategorii powiatowej Talent Fotograficzny awans z Eliminacji Powiatowych do Eliminacji Regionalnych uzyskuje jeden (1) kandydat w każdym mieście lub powiecie.
10.W kategorii powiatowej Talent Fotograficzny awans z Eliminacji Regionalnych do Finału Regionalnego uzyskuje trzech (3) kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów w Eliminacjach Regionalnych.
11.W kategoriach wojewódzkich Talent Wokalny - soliści, Talent Muzyczny (gra na instrumencie) - soliści, Talent Taneczny - soliści i pary, awans z Eliminacji Regionalnych do Finału Regionalnego uzyskuje pięciu (5) Kandydatów w każdej z ww. kategorii.
12.W kategoriach wojewódzkich Talent Wokalno-Muzyczny - zespoły, awans do Finału Regionalnego uzyskuje trzech (3) Kandydatów w każdej z ww. kategorii.
13.W przypadku gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do Eliminacji Regionalnych lub Finału Regionalnego awansują wszyscy ci Kandydaci.
14.Kandydaci awansując do Eliminacji Regionalnych lub Finału Regionalnego zachowują zdobyte w głosowaniu w etapie powiatowym głosy.
15.W kategorii ogólnopolskiej Mały Talent (dzieci w wieku od 4 do 9 lat) głosowanie odbywa się w jednym etapie. Po jego zakończeniu zostanie nagrodzonych dziesięcioro (10) dzieci, które zdobędą najwięcej głosów w Plebiscycie.
16.W kategoriach ogólnopolskich Talent taneczny- grupy i Talent Niezwykły głosowanie odbywa się w jednym etapie. Po jego zakończeniu nagrodzonych zostanie pięciu (5) kandydatów. Jednakże do finału ogólnopolskiego (którego zasady określać będzie osobny regulamin) awansuje 3 laureatów z największą liczbą głosów.
17.W kategoriach wojewódzkich Instruktor Tańca i Anioł Talentu głosowanie odbywa się w jednym etapie. Po jego zakończeniu zostaną nagrodzone trzy (3) osoby, które zdobędą najwięcej głosów w województwie w każdej z tych kategorii.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia
31.12.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.W kategoriach Talent Wokalny - soliści, Talent Muzyczny - soliści, Talent Taneczny - soliści i pary
A)W pierwszym etapie Plebiscytu – w Eliminacjach Regionalnych pięć osób z największą liczbą głosów zdobędzie:
a.Awans do Finału Regionalnego akcji z zachowaniem zdobytych głosów,
b.Dyplom potwierdzający awans,
c.Występ na żywo podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!
d.Dwuosobowe zaproszenie dla bliskich na regionalną galę Plebiscytu,
e.Prezentację w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu Gazety,
f.Nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca, 750 złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz 500 złotych za zajęcie miejsca od 3 do 5 w eliminacjach.

B)W drugim etapie Plebiscytu – w Finale Regionalnym osoby, które zdobędą najwięcej głosów, zajmując tym samym pierwsze miejsce w Plebiscycie, otrzymają:
a.Tytuł TALENT ROKU w regionie w danej kategorii,
b.Awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów, którego zasady określać będzie osobny regulamin,
c.Statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!
d.Dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolska galę,
e.Nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych.

3.W kategoriach Talent Wokalny – zespoły:
A)W pierwszym etapie Plebiscytu – w Eliminacjach Regionalnych trzy zespoły z największą liczbą głosów zdobędą:
a.Awans do Finału Regionalnego akcji z zachowaniem zdobytych głosów,
b.Dyplom potwierdzający awans,
c.Występ na żywo podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!
d.Zaproszenia dla bliskich na regionalna galę,
e.Prezentację w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu Gazety,
f.Nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych za zajęcie pierwszego miejsca w eliminacjach, 1200 złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz 800 złotych za zajęcie trzeciego miejsca w eliminacjach.

B)W drugim etapie Plebiscytu – w Finale Regionalnym osoby, które zdobędą najwięcej głosów, zajmując tym samym pierwsze miejsce w Plebiscycie, otrzymają:
a.Tytuł TALENT ROKU w regionie w danej kategorii,
b.Statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!
c.Zaproszenie na ogólnopolska galę,
d.Awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów, którego zasady określać będzie osobny regulamin,
e.Nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych.

4.W kategorii Talent Fotograficzny Roku:
A)W pierwszym etapie Plebiscytu – w Eliminacjach Powiatowych osoby, które otrzymają najwięcej głosów w powiecie, zdobędą:
a.Tytuł Fotograficzny Talentu Roku w mieście lub powiecie,
b.Dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,
c.Publikację wybranego zdjęcia w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu Gazety,
d.Awans do eliminacji regionalnych z zachowaniem zdobytych głosów.

B)W drugim etapie Plebiscytu – w Eliminacjach Regionalnych osoba, która otrzyma najwięcej głosów, tym samym zajmując pierwsze miejsce, zdobędzie:
a.Tytuł Fotograficznego Talentu Roku w województwie,
b.Dyplom potwierdzający zdobycie tytułu wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!"
c.Dwuosobowe zaproszenie na galę regionalną,
d.Prezentację zdjęć podczas gali regionalnej,
e.Publikację wybranego zdjęcia na okładce dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu Gazety,
f.Prezentację (rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!"
g.Awans do regionalnego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów,
h.Wręczany podczas gali regionalnej voucher o wartości 2000 złotych na zakup sprzętu fotograficznego.

C)W drugim etapie Plebiscytu – w Eliminacjach Regionalnych osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:
a.Awans do regionalnego finału akcji z zachowaniem zdobytych głosów,
b.Dyplom potwierdzający zdobycie wyróżnienia wręczany podczas regionalnej gali "POKAŻ TALENT!"
c.Dwuosobowe zaproszenie na regionalną galę,
d.Prezentację zdjęć podczas regionalnej gali,
e.Voucher na zakup sprzętu fotograficznego o wartości 1500 złotych za zajęcie drugiego miejsca i 1000 złotych za zajęcie trzeciego miejsca w eliminacjach regionalnych,
f.Prezentację (rozmowa o fotograficznym hobby) w dodatku "POKAŻ TALENT!"

D)W trzecim etapie Plebiscytu – Finale Regionalnym osoba, która otrzyma najwięcej głosów, tym samym zajmując pierwsze miejsce, zdobędzie:
a.Tytuł Fotograficzny Talentu Roku w regionie,
b.Awans do ogólnopolskiego półfinału z zachowaniem zdobytych głosów, którego zasady określać będzie osobny regulamin,
c.Statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali POKAŻ TALENT!
d.Dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolska galę POKAŻ TALENT!
e.Nagrodę finansową w wysokości 1000 złotych.

5. W kategorii Talent Niezwykły laureaci, którzy zdobędą najwięcej głosów, zajmując miejsca od 1 do 5 otrzymają:
a. Nagrody finansowe w wysokości 2000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca, 1000 złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz 500 złotych za zajęcie miejsca od 3 do 5.
b. Dodatkowo trzy osoby, które zdobędą najwięcej głosów, awansują do ogólnopolskiego finału, którego zasady określać będzie osobny regulamin.

6. W kategorii Talent Taneczny – Grupy laureaci, którzy zdobędą najwięcej głosów, zajmując miejsca od 1 do 5 otrzymają:
a. Nagrody finansowe w wysokości 2500 złotych za zajęcie pierwszego miejsca, 1500 złotych za zajęcie drugiego miejsca oraz 1000 złotych za zajęcie miejsca od 3 do 5.
b. Dodatkowo trzy grupy taneczne, które zdobędą najwięcej głosów, awansują do ogólnopolskiego finału, którego zasady określać będzie osobny regulamin.

7.W kategorii Małe Talenty przeznaczonej dla dzieci w wielu od 4 do 9 lat, zostanie nagrodzonych 10. dzieci, które zdobędą najwięcej głosów. Laureaci otrzymają:
a. Tytuły Mały Talent Roku Polski,
b. Dyplomy potwierdzające zdobycie tytułu,
c. Dwuosobowe zaproszenia dla rodziców na regionalną galę POKAŻ TALENT!
d. Oficjalną maskotkę akcji POKAŻ TALENT!
e. Kosz pełen słodkości,
f. Kartę podarunkową na zakupy w sklepie SMYK o wartości 1000 złotych za zajęcie pierwszego miejsca, 600 złotych za zajęcie drugiego miejsca, 400 złotych za zajęcie trzeciego miejsca oraz 200 złotych za zajęcie miejsca od 4 do 10 w rankingu Małych Talentów.

8.W kategoriach Anioł Talentu i Instruktor Tańca Roku trzy osoby, które zdobędą najwięcej głosów w województwie, otrzymają:
a.Tytuły Anioła Talentu Roku lub Instruktor Tańca Roku w województwie.
b.Statuetki wręczane podczas regionalnej gali POKAŻ TALENT!
c.Dwuosobowe zaproszenia na regionalna galę,
d.Prezentacje w specjalnym dodatku "POKAŻ TALENT!", który zostanie dołączony do całego nakładu Gazety,
e. Zaproszenia dla dwóch osób na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA.

9.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
10.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
11.Nagrody w Plebiscycie zostaną wręczone podczas gali, najpóźniej do 31.12.2020 r. lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Warszawie mieszczącej się pod adresem: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
12.Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.
13.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Plebiscytu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
14.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Plebiscytu niniejszym wyraża zgodę.
15.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
16.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Pokaż Talent!”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Pokaż Talent!” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych lub zgłoszonego dziecka, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
W innych sprawach związanych z Plebiscytem prosimy kontaktować się z użyciem adresu: [email protected]

7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE LUB ZGŁOSZONEGO DZIECKA DANE OSOBOWE?
Twoje dane oraz dane Twojego dziecka osobowe zostały pozyskane od Ciebie w zgłoszeniu do Plebiscytu

9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich lub zgłoszonego dziecka danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Data Urodzenia;
c.Powiat;
d.Miejscowość zamieszkania;
e.Kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział;
f.Kontaktowy numer telefonu;
g.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.
h.Wizerunek.

<<< PEŁNA TREŚĆ OŚWIADCZEŃ ZMIENIAJĄCYCH REGULAMIN >>>

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na i.pl Portal i.pl