„Podróże z klasą” – jak złożyć wniosek? Zasady, terminy i warunki, które trzeba spełnić, aby dostać finansowanie wycieczki szkolnej

Katarzyna Mazur
Wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych
„Podróże z klasą” to program, cieszący się ogromną popularnością. Można otrzymać nawet 100 procent finansowania szkolnych wycieczek. 22 lipca 2024 rusza dodatkowa tura składania wniosków. MEN przeznaczyło na dotacje dodatkowych 20 milionów złotych. Czego nie obejmuje finansowanie wycieczki, jakie kryteria trzeba spełnić, kto może skorzystać i jak złożyć wniosek? Wszystko, co trzeba wiedzieć, zebraliśmy w jednym miejscu.

Spis treści

Na czym polega przedsięwzięcie „Podróże z klasą”?

Program Ministerstwa Edukacji „Podróże z klasą” dofinansuje wycieczki szkolne. Z założenia ma to ułatwić przeprowadzanie wycieczek szkolnych, które będą atrakcyjne poznawczo i wesprą proces dydaktyczny szkoły, a także wdrożą polskich uczniów do obcowania z kulturą. Dlatego kryteria dofinansowania obejmują konieczność skorzystania z oferty edukacyjnej dowolnie wybranej instytucji kultury.

dziecko wyjeżdżające na wycieczkę
Na wycieczki z programu dzieci wyjadą jesienią 2024. freepik.com, zdjęcie ilustracyjne

Kto może skorzystać z programu „Podróże z klasą”?

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej obejmuje dofinansowanie wycieczek szkolnych we wszystkich szkołach, które realizują podstawy programowe kształcenia ogólnego. Dotyczy to placówek publicznych, jak i niepublicznych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczniowie zostali podzieleni na cztery kategorie w zależności od klasy, do której uczęszczają. Są to:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych,
 • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
 • uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jak zorganizować wycieczkę z programu „Podróże z klasą”? Kryteria dofinansowania

Aby skorzystać z dofinansowania do wycieczki „Podróże z klasą”, należy złożyć wniosek i spełnić cztery obowiązkowe kryteria:

 1. Czas trwania wycieczki: minimum 2 dni.
 2. Liczba uczestników: co najmniej 10 uczniów.
 3. Koszt dobowego zakwaterowania i wyżywienia: do 250 złotych na osobę.
 4. Program edukacyjny: realizacja wycieczki szkolnej musi uwzględniać wizyty w miejscach, takich jak: muzea, galerie sztuki, teatry, opery, filharmonie, centra nauki, skanseny czy inne instytucje kultury, a program powinien być zgodny z podstawą programową.

Ilość wizyt w punktach edukacyjnych uzależniona jest od liczby dni trwania wycieczki i powinna rozkładać się tak, aby na każdy dzień przypadała przynajmniej jedna wizyta. Oznacza to, że nie można skumulować odwiedzin w muzeach jednego dnia, a resztę czasu spędzić np. na aktywnościach rekreacyjnych.

Jeśli masz wątpliwość, czy coś jest, czy nie jest instytucją kultury, sprawdź, czy działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz. U. z 2024 r. poz. 87.

Jaka jest kwota dofinansowania wycieczki?

Program może pokryć koszty całkowite wycieczki, jednak maksymalna kwota dofinansowania wycieczki jest ograniczona i uzależniona od czasu jej trwania. Na wycieczki trwające więcej niż jeden dzień, można otrzymać od 20 do 50 tys. złotych.

 1. wycieczka jednodniowa – nie kwalifikuje się;
 2. wycieczka dwudniowa – 20 000 zł;
 3. wycieczka trzydniowa – 30 000 zł;
 4. wycieczka czterodniowa – 40 000 zł;
 5. wycieczka pięciodniowa – 50 000 zł.

Przewidziana pula środków w pierwszym naborze wynosiła ogółem 60 milionów złotych i podzielona była na województwa:

 • woj. dolnośląskie: 4 352 382 zł
 • woj. kujawsko-pomorskie: 3 125 324 zł
 • woj. lubelskie: 3 078 471 zł
 • woj. lubuskie: 1 575 499 zł
 • woj. łódzkie: 3 590 644 zł
 • woj. małopolskie: 5 571 039 zł
 • woj. mazowieckie: 9 436 745 zł
 • woj. opolskie: 1 335 623 zł
 • woj. podkarpackie: 3 226 605 zł
 • woj. podlaskie: 1 729 804 zł
 • woj. pomorskie: 3 985 389 zł
 • woj. śląskie: 6 719 223 zł
 • woj. świętokrzyskie: 1 716 436 zł
 • woj. warmińsko-mazurskie: 2 069 234 zł
 • woj. wielkopolskie: 6 048 864 zł
 • woj. zachodniopomorskie: 2 438 718 zł

W drugim naborze przewidziano dodatkowe 20 milionów złotych.

Czy wymagany jest wkład własny szkoły?

Wkład własny szkoły nie jest wymagany do uzyskania dofinansowania do wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”. Jednakże szkoła może dołożyć własne środki do organizacji wycieczki na następujących warunkach:

 • wkład własny szkoły jest dobrowolny i nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania;
 • dodatkowe środki mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wykraczających poza dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły mogą czerpać dodatkowe środki na wycieczki z następujących źródeł:

 • Środki własne: szkoły mogą wykorzystać swoje własne fundusze, które mają do dyspozycji w budżecie.
 • Fundusze od organu prowadzącego szkołę: mogą to być dodatkowe środki przyznane przez organ prowadzący szkołę, np. gminę lub inny odpowiedni podmiot.
 • Wkład rodziców: rodzice uczniów mogą dobrowolnie dołożyć się do kosztów wycieczki, aby wzbogacić program lub poprawić komfort podróży.
 • Sponsoring: Szkoły mogą również pozyskać fundusze od sponsorów, takich jak lokalne firmy czy organizacje, które są zainteresowane wspieraniem edukacji.

Co obejmuje dotacja MEN?

Dofinansowanie wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą” obejmuje zasadnicze elementy każdej wycieczki i może pokrywać jej całkowity koszt. W praktyce może się jednak okazać, że szkoły będą zmuszone sfinansować samodzielnie niektóre jej aspekty (albo z nich zrezygnować), takie jak na przykład obecność animatora.

Dotacja obejmuje:

 • koszty przejazdu: dofinansowanie pokrywa koszty związane z przewozem uczniów do i z miejsca wycieczki.
 • koszty zakwaterowania: środki mogą być przeznaczone na opłacenie noclegów dla uczniów i opiekunów.
 • koszty wyżywienia: dofinansowanie obejmuje koszty wyżywienia podczas trwania wycieczki dla uczniów i opiekunów.
 • bilety wstępu: koszty biletów wstępu do muzeów, galerii sztuki, teatrów, oper, filharmonii, centrów nauki, skansenów oraz innych instytucji kultury;
 • ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Uwaga! Tego nie obejmuje dotacja:

 • prowizji dla biura podróży;
 • opłacenia przewodników i animatorów;
 • kosztów pośrednich realizacji wycieczki;
 • kosztów zakupu środków trwałych;
 • wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród, premii i dodatkowego uposażenia pracowników, w tym nauczycieli;
 • kosztów badań pracowników, w tym nauczycieli;
 • podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 • odsetek karnych, mandatów, kar, kwot dłużnych itp.
 • kosztów operacji bankowych.

Czy w ramach programu można skorzystać z oferty biura podróży?

Tak. Szkoła może powierzyć organizację wycieczki podmiotowi zewnętrznemu, czyli np. biuru podróży. Jednakże koszt prowizji biura podróży może być sfinansowany wyłącznie ze środków własnych. Oznacza to, że dotacja przyznana w ramach programu „Podróże z klasą” nie może być użyta na pokrycie prowizji biura podróży​.

Kto może złożyć wniosek w programie „Podróże z klasą”?

Wniosek o dofinansowanie wycieczki szkolnej w projekcie „Podróże z klasą” mogą złożyć organy prowadzące szkoły, czyli:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty).
 • Osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (np. stowarzyszenia, fundacje).
 • Osoby fizyczne (np. właściciele szkół prywatnych).

Uwaga: program nie obejmuje szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz szkół prowadzonych przez właściwych ministrów.

Jak złożyć wniosek? „Podróże z klasą”

Wniosek o wycieczkę należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego w Strefie Pracownika SIO (dla użytkowników Systemu Informacji Oświatowej z aktywnymi upoważnieniami do aplikacji SIO).

Dyrektor szkoły zgłasza wniosek o wycieczkę do organu prowadzącego szkołę (wzór wniosku dyrektora szkoły oraz innych dokumentów znajdują się na stronie MEN). Istnieją dwa sposoby składania wniosków:

 1. Jeśli wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (JST), w systemie składa wypełniony formularz ogólny oraz wniosek o dofinansowanie wycieczki. Jeśli osoba składająca wniosek jest upoważniona przez organ (np. pracownik organu), musi dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 2. Jeśli wnioskodawcą nie jest JST (np. osoby prawne inne niż JST, osoby fizyczne), formularz ogólny i wniosek o dofinansowanie wycieczki składa dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez organ prowadzący szkołę. Osoba ta musi złożyć w systemie teleinformatycznym oświadczenie, że jest upoważniona przez organ prowadzący szkołę do złożenia formularza ogólnego i wniosku oraz składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego szkołę. Do oświadczenia należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Wnioskodawca musi również złożyć oświadczenie, że:

 • przyznane środki finansowe nie będą stanowiły dla niego pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • zadanie nie obejmuje działań finansowanych z innych środków budżetu państwa,
 • informacje we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,
 • wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną,
 • nie zalega z płatnościami podatkowymi (nie dotyczy JST),
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (nie dotyczy JST).

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków i warunków finansowania dostępne są w

Komunikacie Ministra Edukacji z dnia 29 maja 2024 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”.

Nabór wniosków – nowe terminy

Chociaż pierwszy nabór wyczerpał przewidzianą pulę środków w 12 minut, MEN przygotowało niespodziankę i wygospodarowało kolejne 20 milionów złotych. Nowy nabór rusza już za chwilę.

Ważne terminy:

 • Wniosek można składać od poniedziałku, 22 lipca br., od godz. 12:00 do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na program.
 • Przeprowadzanie wycieczek szkolnych powinno odbywać się od początku roku szkolnego 2024/2025 do 15 grudnia 2024 r.

Powiedz nam, co o tym myślisz i zostaw komentarz.
Szanujemy każde zdanie i zachęcamy do dyskusji. Pamiętaj tylko, żeby nikogo nie obrażać!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.
Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: „Podróże z klasą” – jak złożyć wniosek? Zasady, terminy i warunki, które trzeba spełnić, aby dostać finansowanie wycieczki szkolnej - Strefa Edukacji

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na i.pl Portal i.pl