REGULAMIN KONKURSU „Test wiedzy o Parlamencie Europejskim”

red

REGULAMIN KONKURSU „Test wiedzy o Parlamencie Europejskim”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Test wiedzy o Parlamencie Europejskim” zwany dalej „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3.Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 lipca 2020 r. od godziny 12:00 do 27 lipca 2020 r do godz. 23:59.
4.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5.Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom w serwisach: gazetawroclawska.pl, pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, kurierlubelski.pl, gazetalubuska.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, gazetakrakowska.pl, polskatimes.pl, to.com.pl, echodnia.eu, nto.pl, nowiny24.pl; echodnia.eu, wspolczesna.pl, poranny.pl, dziennikbaltycki.pl, gp24.pl, dziennikzachodni.pl, echodnia.eu, gloswielkopolski.pl, gk24.pl, gs24.pl.

II. DEFINICJE
1.Konkurs – Konkurs pod nazwą „Test wiedzy o Parlamencie Europejskim" organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
2.Regulamin - Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
3.Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.
4.Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
5.Komisja konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
6.Zadanie konkursowe - polega na:
Rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego Parlamentu Europejskiego, który dostępny będzie w dniach 20-27.10.2020r. w serwisach: gazetawroclawska.pl, pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, kurierlubelski.pl, gazetalubuska.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, gazetakrakowska.pl, polskatimes.pl, to.com.pl, echodnia.eu, nto.pl, nowiny24.pl; echodnia.eu, wspolczesna.pl, poranny.pl, dziennikbaltycki.pl, gp24.pl, dziennikzachodni.pl, echodnia.eu, gloswielkopolski.pl, gk24.pl, gs24.pl.

7.Nagrody:
a. Pierwsza osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w najkrótszym czasie otrzymuje następujący zestaw nagród:
•aparat wodoszczelny Fujifilm,
•etui na aparat,
•karta pamięci 32 GB
•powerbank
b. Kolejne 2 osoby otrzymują następujący zestaw nagród:
•aparat instax
•powerbank
c. Kolejne 10 osób otrzymuje następujący zestaw gadżetów od Partnera Konkursu – Parlament Europejski
- Torba bawełniana;
- Koszulka Polo;
- Notesik;
- Pendrive;
- Magnet;
- Bloczek kart samoprzylepnych
- Przypinka.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a. wypełnienia formularza zamieszczonego na Stronie Konkursowej, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
1) imię,
2) nazwisko,
3) numer telefonu,

b. zaakceptowania niniejszego regulaminu w sposób określony na Stronie Konkursowej i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej w sposób określony na Stronie Konkursowej, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a) ukończyły 18. rok życia;
b) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
c) zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności.
3.Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU
1.Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, wypełniając Test wiedzy o Parlamencie Europejskim, który w dniach 17-24.07.2020 r. opublikowany będzie w serwisach: gazetawroclawska.pl, pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, kurierlubelski.pl, gazetalubuska.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, gazetakrakowska.pl, polskatimes.pl, to.com.pl, echodnia.eu, nto.pl, nowiny24.pl, echodnia.eu, wspolczesna.pl, poranny.pl, dziennikbaltycki.pl, gp24.pl, dziennikzachodni.pl, echodnia.eu, gloswielkopolski.pl, gk24.pl, gs24.pl.
2.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
3.W Konkursie zadawane są pytania zamknięte jednokrotnego wyboru.
4.Informacja dotycząca konkursu i pytania konkursowe będą opublikowane w formularzu konkursowym dostępnym w serwisach: gazetawroclawska.pl, pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, kurierlubelski.pl, gazetalubuska.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, gazetakrakowska.pl, polskatimes.pl, to.com.pl, echodnia.eu, nto.pl, nowiny24.pl, echodnia.eu, wspolczesna.pl, poranny.pl, dziennikbaltycki.pl, gp24.pl, dziennikzachodni.pl, echodnia.eu, gloswielkopolski.pl, gk24.pl, gs24.pl.
5.Uczestnik ma na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań 40 sekund od chwili wyświetlenia wariantów odpowiedzi w formularzu testu, przy czym system odnotowuje informacje na temat prawidłowości lub nieprawidłowości odpowiedzi, jak również czasu, w jakim została udzielona.
6.Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.
7.Wynik Uczestnika stanowi suma prawidłowych odpowiedzi oraz czas, w jakim Uczestnik rozwiązał cały Test.
8.W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego z Uczestników równej liczby punktów, o kolejności decyduje łączny czas potrzebny danemu Uczestnikowi na udzielenie odpowiedzi, tj. w tym przypadku wygrywa Uczestnik, którego łączny czas odpowiedzi na wszystkie pytania był najkrótszy. W przypadku, kiedy więcej niż jeden z Uczestników uzyska taki sam łączny czas rozwiązania testu, o kolejności decyduje średni czas rozwiązania poszczególnych pytań testu. Jeśli więcej niż jeden z Uczestników uzyska taki sam średni czas rozwiązania poszczególnych pytań testu, Organizator przyzna nagrody ex-aequo.
9.Jeden uczestnik jest uprawniony do jednokrotnego prawidłowego wypełnienia formularza na Stronie Konkursowej.
10.Jeden Uczestnik może posługiwać się w celu udziału w Konkursie Stroną Konkursową otwartą przy użyciu jednego okna jednej przeglądarki internetowej.
11.Uczestnik zobowiązuje są do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.
12.Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub przeglądarki, wpływanie na czas przesyłania odpowiedzi lub możliwość lub czas przesyłania odpowiedzi przez innych Uczestników.
13.Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Konkursie określone w niniejszym regulaminie.

V. NAGRODY
1.Organizator Konkursu przewiduje wręczenie w Konkursie 13 (trzynastu) nagród w postaci zestawów fotograficznych oraz gadżetów od Partnera Konkursu – Parlamentu Europejskiego.
2.Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
3.Nagroda nie obejmuje kosztu przesyłki. Koszt przesyłki pokrywa Organizator.
4.Nagroda zostanie przesłana Uczestnikowi przesyłką pocztową listem poleconym na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny.
5.Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.
6.Nagrody przyznane zwycięzcom zgodnie z pkt. VI ust. 1, których wartość nie przekracza 2 tysięcy złotych. na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Publikacja listy laureatów nastąpi po 29 lipca 2020 r. w serwisach: gazetawroclawska.pl, pomorska.pl, expressbydgoski.pl, nowosci.com.pl, kurierlubelski.pl, gazetalubuska.pl, dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, gazetakrakowska.pl, polskatimes.pl, to.com.pl, echodnia.eu, nto.pl, nowiny24.pl, echodnia.eu, wspolczesna.pl, poranny.pl, dziennikbaltycki.pl, gp24.pl, dziennikzachodni.pl, echodnia.eu, gloswielkopolski.pl, gk24.pl, gs24.pl.
2.Komisja Konkursowa wyłoni trzynastu zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody w postaci zestawu fotograficznych i gadżetów od Partnera – Parlamentu Europejskiego;
3.Wyłaniając zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) ilość poprawnych odpowiedzi;
b) czas rozwiązania całego Testu;
4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD
1.Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość sms przesłaną na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
2.W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych w zawiadomieniu i podać wszystkie wymagane informacje tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości.
3.Brak odpowiedzi na wiadomość lub informację Organizatora dotyczącą wygranej w Konkursie, o której mowa w pkt VII ust. 2, w terminie 5 dni, jest równoznaczny z rezygnacją Uczestnika z prawa do otrzymania nagrody i wygaśnięciem tego prawa.
4.W przypadku wygaśnięcia prawa do otrzymania nagrody, pozostaje ona w dyspozycji Organizatora.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: Polska Press Grupa Sp. z o. o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa , z dopiskiem „Reklamacja – Test wiedzy o Parlamencie Europejskim”
2.Reklamacja powinna zawierać:
a) dopisek na kopercie: „Reklamacja – Test wiedzy o Parlamencie Europejskim”
b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d) podpis reklamującego.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „TEST WIEDZY O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM”
NOTA INFORMACYJNA OGÓLNA

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to e-mail: [email protected].

Kategorie danych osobowych
W celu wykonania umowy przetwarzamy Państwa dane kontaktowe.
Mogą nam Państwo również podać adres zamieszkania, adres email i numer telefonu kontaktowego.

Źródło danych
Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.
Możemy jednak pozyskać Państwa dane również ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak: KRS, CEIDG, baza GUS, Panorama Firm, książki telefoniczne. Państwa numer telefonu może zostać również wylosowany spośród dowolnego dziewięciocyfrowego zestawienia cyfr. Jeśli tak będzie, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 30 dni od pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie (w zależności, co nastąpi wcześniej).

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:
•zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
•dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
•móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
•rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk,
•prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich polegające na informowaniu o różnych wydarzeniach (eventach), wysyłaniu spersonalizowanych ofert i treści w zakresie dotyczącym działalności i oferowanych przez nas lub naszych partnerów produktów i usług.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również:
•przetwarzać Państwa dane w celu przedstawienia Państwu informacji handlowych i marketingowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
•przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług lub działalności, jak też promowania/prezentowania działalności lub towarów i usług naszych partnerów, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych czy też korzystania z naszych uprawnień,
•istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w badaniu satysfakcji i opinii klientów, jak też w prowadzeniu analiz i statystyk, jak też w wykazaniu zasadności naszych roszczeń, obronie przed roszczeniami, jak też w realizacji naszych uprawnień,

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
•innym odbiorcom danych – naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.
W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
Jeżeli nabywamy od Państwa prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Jakie prawa Państwu przysługują?
Posiadają Państwo prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?
Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem adresu e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do naszych działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych
We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected].

od 7 lat
Wideo

NATO na Ukrainie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na i.pl Portal i.pl