Wybory samorządowe 2024. Wszystko co musisz wiedzieć. Sprawdź ordynację wyborczą

Damian Kelman
Damian Kelman
Wybory samorządowe 2024. Wszystko, co musisz wiedzieć.
Wybory samorządowe 2024. Wszystko, co musisz wiedzieć. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa
Wybory samorządowe w Polsce odbędą się w kwietniu 2024 roku. Premier podał daty: 7 i 21 kwietnia 2024 r. Zanim udamy się do urn, warto zapoznać się z podstawowymi prawami, jakie obowiązują w trakcie wyborów. Zachęcamy do zapoznania się z ordynacją wyborczą.

Spis treści

Wybory samorządowe - zagadnienia ogólne

Co to są wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli do organów samorządowych gmin, powiatów, województw, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jakie są skutki zwołania zgromadzeń lub organizowania pochodów w dniu wyborów?

- Są zabronione i mogą skutkować nałożeniem kary grzywny.

Czy materiały wyborcze muszą zawierać oznaczenie, kto jest ich autorem?

- Tak, muszą mieć wyraźne oznaczenie ich pochodzenia.

Kto pokrywa wydatki związane z organizacją wyborów?

- Wydatki pokrywane są z budżetu państwa.

Jakie są konsekwencje niewłaściwego gospodarowania funduszami wyborczymi przez komitety wyborcze?

- Podlegają karom finansowym lub ograniczeniu wolności.

W jaki sposób ustala się wyniki wyborów?

- Na podstawie protokołów wyników głosowania sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze, a następnie zbiorczych wyników ustalanych przez terytorialne komisje wyborcze.

Jakie organy nadzorują wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy.

Kto opracowuje kalendarz wyborczy?

- Kalendarz wyborczy opracowuje Prezes Rady Ministrów zarządzając wybory.

Co to jest cisza wyborcza?

- Cisza wyborcza to okres bezpośrednio przed wyborami, kiedy zabroniona jest jakakolwiek publiczna agitacja wyborcza.

Jakiego rodzaju wybory odbywają się w polskim samorządzie terytorialnym?

- W polskim samorządzie terytorialnym odbywają się wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Co to jest norma przedstawicielstwa?

- Norma przedstawicielstwa to wzór wykorzystany do określenia liczby radnych do wyboru w poszczególnych okręgach wyborczych, odpowiadający liczbie mieszkańców na danej jednostce.

Jaką funkcję pełnią mężowie zaufania?

- Mężowie zaufania pełnią rolę obserwatorów w czasie głosowania i ustalania wyników, reprezentując interesy list kandydatów.

Kto finansuje wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków komitetów wyborczych.

Jakie są konsekwencje zakłócania porządku w dniu wyborów?

- Zakłócanie porządku w dniu wyborów może skutkować grzywną lub innymi sankcjami.

Jaki jest termin składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze?

- Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych należy składać w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.

Jak dokonywany jest podział mandatów w wyborach proporcjonalnych do rad miast?

- Mandaty są przydzielane na podstawie metody D'Hondta bądź Sainte-Laguë, w zależności od przepisów wyborczych.

Co to jest metoda D’Hondta?

- Metoda D’Hondta to sposób przeliczania głosów na mandaty, wykorzystujący dzielenie całkowitej liczby głosów oddanych na listę przez szereg kolejnych liczb całkowitych.

Co to jest kworum w radzie gminy czy powiatu?

- Kworum to minimalna liczba obecnych radnych wymagana do podejmowania ważnych uchwał.

Czym jest sesja inauguracyjna rady?

- Sesja inauguracyjna to pierwsze zebranie nowo wybranej rady, której celem jest oficjalne rozpoczęcie pracy i ślubowanie radnych.

Co to jest ordynacja wyborcza?

- Ordynacja wyborcza to zbiór przepisów określających zasady przeprowadzania wyborów.

Czym jest zarządzenie wyborów?

- Zarządzenie wyborów to decyzja o wyznaczeniu daty wyborów przez odpowiedni organ państwowy lub samorządowy.

Co to jest biuletyn informacyjny wyborczy?

- Biuletyn informacyjny wyborczy to publikacja informująca o zarejestrowanych kandydatach, terminach wyborów i miejscach głosowania.

Co to jest kampania wyborcza?

- Kampania wyborcza to okres przed wyborami, w którym kandydaci i komitety wyborcze prowadzą działania mające na celu zdobycie poparcia wyborców.

Czym jest kalkulacja normy wyborczej?

- Kalkulacja normy wyborczej to obliczenie, jaką liczbę mieszkańców przypada na jednego radnego, stosowane przy ustalaniu liczby radnych oraz podziale na okręgi wyborcze.

Jakie obowiązki ma pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego?

- Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego odpowiada za gospodarkę finansową komitetu, w tym prowadzenie rachunkowości, sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych.

Co to jest ordynacja większościowa?

- Ordynacja większościowa to system wyborczy, w którym zwycięża kandydat lub lista, która otrzymała najwięcej głosów, bez konieczności osiągania progu wyborczego.

Zagadnienia dotyczące kandydatów, radnych i prezydentów

Kto może kandydować w wyborach samorządowych?

- Kandydować mogą obywatele polscy, którzy mają prawo wybieralności, ukończyli 18 lat, zamieszkują na terenie danej jednostki samorządowej i zgłoszeni zostali przez komitety wyborcze.

W jaki sposób można zgłosić kandydatów na radnych?

- Poprzez komitety wyborcze, które zakładają odpowiednio pełnomocników wyborczych.

Czym jest komitet wyborczy?

- Komitet wyborczy to zorganizowana grupa osób lub partia polityczna, która zgłasza kandydatów i prowadzi kampanię wyborczą.

Czym jest pełnomocnik wyborczy?

- Pełnomocnik wyborczy to osoba reprezentująca komitet wyborczy, odpowiedzialna za zgłaszanie kandydatów i koordynowanie działań wyborczych.

Czym jest mandat radnego?

- Mandat radnego to uprawnienie do reprezentowania mieszkańców w radzie gminy, powiatu lub sejmiku województwa.

Jakie są konsekwencje dla kandydata, który nie złożył ślubowania radnego?

- Kandydat, który nie złożył ślubowania radnego, nie może pełnić funkcji radnego i jego mandat wygasa.

Co się dzieje w przypadku śmierci radnego?

- W przypadku śmierci radnego jego mandat wygasa, a w zależności od typu wyborów może zostać przeprowadzone uzupełnienie składu rady.

Czym są zgromadzenia wyborcze?

- Zgromadzenia wyborcze to spotkania organizowane przez kandydatów lub komitety wyborcze w celu przedstawienia swoich programów i zdobycia poparcia wyborców.

Czym jest agitacja wyborcza?

- Agitacja wyborcza to działania podjęte przez kandydatów lub komitety wyborcze mające na celu zdobycie poparcia wśród wyborców.

Co się dzieje, gdy kandydat zrzeka się mandatu radnego?

- Jeżeli kandydat zrzeka się mandatu, w jego miejsce może wejść inny kandydat z tej samej listy wyborczej.

Kto może zorganizować komitet wyborczy?

- Komitet wyborczy może być zorganizowany przez partię polityczną, organizację lub grupę wyborców.

Co oznacza termin "kadencja" w kontekście wyborów samorządowych?

- Kadencja to okres, na jaki radni i władze wykonawcze są wybierani.

Co się dzieje, gdy ilość kandydatów zgłoszonych w okręgu wyborczym jest równa liczbie mandatów lub mniejsza?

- W takim przypadku mandaty uznaje się za obsadzone bez przeprowadzenia głosowania.

Kto może zostać wybrany na wójta lub burmistrza?

- Na wójta lub burmistrza może zostać wybrana osoba posiadająca czynne prawo wyborcze, która spełnia wymogi określone w prawie lokalnym.

Co oznacza pojęcie "kadencyjność" w odniesieniu do radnych?

- Kadencyjność oznacza czas, na który radni są wybierani i mogą pełnić swoje obowiązki.

Czym są protokoły rejestrowe list kandydatów?

- Protokoły rejestrowe to oficjalne dokumenty, w których zapisuje się informacje o zarejestrowanych listach kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

Co oznacza wygaśnięcie mandatu radnego?

- Wygaśnięcie mandatu radnego oznacza utratę statusu radnego z powodu różnych przyczyn, jak śmierć, rezygnacja lub utrata praw wyborczych.

Do czego uprawnia radnego mandat radnego?

- Mandat radnego uprawnia do reprezentowania mieszkańców w organie samorządowym oraz udziału w pracach i głosowaniach rady.

Jakie są obowiązki wójta lub burmistrza w zakresie wyborów samorządowych?

- Wójt lub burmistrz odpowiada za organizację i przygotowanie wyborów na terenie swojej gminy lub miasta.

Jak wygląda procedura zgłaszania kandydatów na prezydentów miast?

- Procedura zgłaszania kandydatów na prezydentów miast odbywa się przez zarejestrowane komitety wyborcze i wymaga zebrania odpowiedniej liczby podpisów popierających kandydaturę.

Co dzieje się z mandatem radnego, który zostaje wybrany na wójta lub burmistrza?

- Mandat radnego, który zostaje wybrany na wójta lub burmistrza, wygasa, ponieważ zgodnie z prawem nie można łączyć obu funkcji.

Co się dzieje w przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów?

- W takim przypadku stosuje się zasadę losowania lub inny ustalony przez prawo sposób ustalenia, kto ostatecznie objął mandat.

Kto może zostać wybrany na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta?

- Na te funkcje wybierane są osoby spełniające kryteria określone w przepisach, np. posiadające odpowiedni wiek, prawo wybieralności i stale zamieszkujące na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Co może wyborca w wyborach samorządowych?

Czy obywatele Unii Europejskiej mogą głosować w wyborach samorządowych w Polsce?

- Obecnie obywatele UE niebędący obywatelami polskimi mogą brać udział w wyborach do rad gmin, pod warunkiem, że mieszkają w Polsce.

Kto może głosować w wyborach samorządowych?

- Głosować mogą wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują w danej jednostce samorządowej.

Jakie uprawnienia ma wyborca wobec listy kandydatów?

- Wyborca może głosować na kandydatów z pojedynczej listy, według ustanowionych procedur zależnych od rodzaju wyborów.

Czym jest karta do głosowania?

- Karta do głosowania to oficjalny dokument, na którym wyborca zaznacza swoje preferencje wyborcze.

Jakie dokumenty mogą być wymagane, aby potwierdzić prawo do głosowania?

- Może być wymagany dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Czym jest protokół wyborczy?

- Protokół wyborczy to oficjalny dokument, w którym zapisywane są wyniki głosowania w danym obwodzie lub okręgu wyborczym.

Czy wyborcy mają prawo do wglądu w spis wyborców?

- Tak, wyborcy mają prawo do wglądu w spis wyborców, aby sprawdzić swoje uprawnienia wyborcze.

Co to jest rejestr wyborców?

- Rejestr wyborców to wykaz osób uprawnionych do udziału w wyborach, prowadzony przez odpowiedni urząd gminy.

Jakie przesłanki decydują o ważności karty do głosowania?

- Karta do głosowania jest ważna, jeśli jest oficjalnie ustalona i opatrzona pieczęcią komisji wyborczej.

Jak odbywa się głosowanie tajne?

- Głosowanie tajne odbywa się przez oddanie głosu na karcie bez ujawnienia wyboru innym osobom.

Jak definiuje się większość bezwzględną w kontekście wyborów samorządowych?

- Większość bezwzględna oznacza więcej niż połowę liczby oddanych ważnych głosów.

Czy można zgłaszać kandydatów niezależnych, nie reprezentujących żadnego komitetu?

- Tak, możliwe jest zgłaszanie kandydatów niezależnych, pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych przez prawo wyborcze.

Jakie wybory nazywane są bezpośrednimi?

- Bezpośrednie wybory to takie, w których wyborcy sami wybierają swoich przedstawicieli, bez pośredników czy elektorów.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas głosowania w wyborach samorządowych?

- Podczas głosowania wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości z numerem PESEL.

Czy można głosować korespondencyjnie w wyborach samorządowych?

- Tak, istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych, jednak trzeba spełnić określone procedury i wymogi.

Czym różni się głosowanie w wyborach do rady gminy w gminach do 20.000 mieszkańców od głosowania w gminach powyżej tej liczby mieszkańców?

- W gminach do 20.000 mieszkańców wyborca może głosować na kilku kandydatów, a w gminach powyżej tej liczby mieszkańców głosuje się na jedną listę kandydatów, z możliwością wskazania preferencji do uzyskania mandatu.

Ted

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na i.pl Portal i.pl