Kiedy wybory? Zobacz, w jakim terminie i na jakich zasadach odbędą się najbliższe wybory w Polsce

Paweł Krajewski
Paweł Krajewski
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu
Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent RP nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu Fot. Mariusz Kapala
Kierując się treścią otrzymanej pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku - poinformował prezydent Andrzej Duda.

"Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

Wybory na żywo! Zobacz naszą relację wyborczą

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Spis treści

W Polsce przeprowadzane są wybory na Prezydenta RP (tzw. wybory prezydenckie), parlamentarne, do Parlamentu Europejskiego, a także samorządowe. Każde z nich rządzą się swoimi prawami.

Trwa głosowanie...

Jaka będzie frekwencja podczas wyborów parlamentarnych 2023?

Wybory w Polsce – zasady ogólne

Za organizację i przebieg wyborów odpowiedzialna jest Państwowa Komisja Wyborcza z organem wykonawczym, którym w Polsce jest Krajowe Biuro Wyborcze. Przepisy regulujące prawo w tym zakresie znajdują się z kolei w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy. Opisuje on m.in. zasady tworzenia i działalności komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów, prowadzenia kampanii wyborczych, a także powoływania komisji wyborczych oraz organów, które nadzorują wybory. Ważne uregulowania w tym zakresie znajdziemy także w Konstytucji RP.

W wyborach prezydenckich oraz parlamentarnych zgodnie z Kodeksem Wyborczym, może uczestniczyć obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.

Nieco inaczej sprawa prawa do głosowania wygląda z kolei w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządowych. W tym pierwszym przypadku swój głos może oddać nie tylko obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat, lecz również obywatel Unii Europejskiej w co najmniej tym wieku, który stale zamieszkuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, obywatele UE mogą oddawać swoje głosy na kandydatów podczas wyborów do Rady Gminy, jeśli ją na stałe zamieszkują.

Na kogo głosujemy podczas wyborów parlamentarnych?

Zadaniem wyborów parlamentarnych jest wyłonienie 460 posłów i 100 senatorów sprawujących w Polsce władzę ustawodawczą i kontrolujących działalność Rady Ministrów. Co niezwykle ważne, kandydaci do Sejmu i Senatu muszą spełniać określone Konstytucją RP kryteria. W innym przypadku ich start w wyborach jest niemożliwy.

Trwa głosowanie...

Czy znasz program partii, na którą zamierzasz głosować?

Przyszły poseł musi zatem najpóźniej w dniu wyborów mieć ukończone 21 lat, a senator – 30 lat. Ponadto każda osoba wybierana do parlamentu nie może być skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślnie ścigane przy pomocy oskarżenia publicznego. Kandydaci na posłów i senatorów są zgłaszani przez partie polityczne i wyborców. Zabronione jest przy tym kandydowanie jednocześnie na posła i senatorów. Gdy zostaną już przeliczone głosy, ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy.

Na kogo głosujemy podczas wyborów samorządowych?

Zadaniem wyborów samorządowych jest wyłonienie członków organów jednostek samorządu terytorialnego, tj. rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, a także jednoosobowych organów wykonawczych, czyli prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów. Przeprowadzane są także wówczas wybory do rad dzielnic i osiedli.

W gminach do 20 tys. mieszkańców wybory samorządowe odbywają się w ramach ordynacji większościowej, w okręgach jednomandatowych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w pozostałych, większych gminach oraz w powiatach i województwach. W tym przypadku głosy wyborców przeliczane są według reguły d’Hondta, która preferuje duże ugrupowania.

Kiedy wybory samorządowe?

Kadencja samorządowców uległa w ostatnich latach zmianie. Nastąpiło bowiem odejście od 4-letniego okresu obowiązującego podczas wyborów w latach 1998-2017, na rzecz aż 5 lat. Dzięki temu możliwe jest zrealizowane w jego trakcie znacznie większej ilości zadań dla miasta, gminy, czy też wsi. Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r.

W związku z wydłużeniem kadencji samorządów z 4 do 5 lat, które miało miejsce przed ostatnim głosowaniem, wybory samorządowe także były zaplanowane na jesień 2023 r. Ze względu jednak na to, że w tym okresie przypadł konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych, nastąpiły zmiany. Rodzi się więc pytanie: Kiedy wybory samorządowe?

W drodze głosowania, na mocy ustawy, parlament podjął decyzję o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Miało ono miejsce we wrześniu bieżącego roku. Za przyjęciem ustawy było 231 posłów, przeciw 209, a od głosu wstrzymała się tylko 1 osoba. Na zmianę terminu wyborów nie zgadzała się opozycja. O odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu wnioskowali m.in. politycy takich ugrupowań jak Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, czy też Lewica.

Ustawa zmieniająca termin wyborów samorządowych została już podpisana 22 listopada 2022 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zgodnie z informacją przedstawioną przez stronę internetową Kancelarii Prezydenta RP, ma ona charakter epizodyczny w drodze wyjątku, czyli zastosowano odstępstwo od uregulowań dotyczących wyborów. Ustawa wchodzi w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia.

W związku z tym wybory samorządowe odbędą się między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r. Jest niemal pewne, że 31 marca i 1 kwietnia będą jednak wykluczone, ze względu na to, że przypadają wówczas Święta Wielkanocne.

Na kogo głosujemy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego mają za zadanie wyłonienie przedstawicieli (posłów), którzy będą mogli wpływać przez głosowania na najważniejsze decyzje Unii Europejskiej. Organizowane są one, tak jak inne elekcje w Polsce, przez Państwową Komisję Wyborczą.

W odróżnieniu od klasycznych wyborów do Sejmu i Senatu, w wyborach do Parlamentu UE, liczba wybranych posłów nie jest ustalona i zależy od rozkładu głosów. Głosowanie, także głosowanie korespondencyjne odbywa się bowiem przy systemie proporcjonalnym, gdzie dopiero po ustaleniu liczby mandatów, które przypadły poszczególnym komitetom, rozdzielane są one na kandydatów z największą liczbą głosów.

Warto mieć na uwadze to, że obywatele poszczególnych krajów Unii Europejskiej mogą wybrać ściśle określoną liczbę posłów. Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu UE, maksymalna liczba parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim nie mogła w 2019 r. przekroczyć 751 osób, wliczając w to przewodniczącego.

Podział posłów pomiędzy dane kraje członkowskie odbywa się przy zastosowaniu zasady degresywnej proporcjonalności. Polega ona na tym, że państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc w parlamencie niż te mniejsze, które z drugiej strony mają więcej miejsc niż przy ścisłym zachowaniu zasad proporcjonalności.

To wszystko pokazuje, że w Unii Europejskiej pod uwagę brane są następujące w krajach uczestników zmiany demograficzne. W związku z tym, przy kolejnych wyborach konieczne jest uwzględnienie Brexitu. W praktyce oznacza to zmniejszenie liczby posłów w Parlamencie Europejskim z 751 do 705 posłów.

Warto pamiętać także o tym, że istnieje minimalna i maksymalna liczba posłów przypadających na państwo członkowskie. Ta pierwsza to 6, a druga 96 osób. Przykładowo dla Polski w Parlamencie Europejskim zostały przygotowane 52 miejsca.

Kiedy odbędą się kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się w poszczególnych krajach członkowskich raz na 5 lat. Ordynacja wyborcza z 1976 r. wskazuje, że powinien to być pierwszy, pełny tydzień czerwca, w okresie od czwartku do niedzieli, aczkolwiek Rada Unii Europejskiej (czyli ministrowie rządów państwa należących do UE) może, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, ustalić także inny (wcześniejszy lub nieco późniejszy) termin.

Istnieją jednak pewne terminy graniczne. Wybory nie mogą być zatem zorganizowane wcześniej niż 2 miesiące przed terminem przewidzianym w ordynacji lub też później niż miesiąc po tym terminie. W związku z tym, że ostatnie głosowanie miało miejsce w 2019 r., kolejne odbędzie się z największym prawdopodobieństwem na początku czerwca 2024 r.

Na kogo głosujemy podczas wyborów prezydenckich?

Wybory prezydenckie w Polsce to głosowanie lub głosowania, podczas których wybierany jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a więc najwyższy przedstawiciel władz, będący organem władzy wykonawczej, czuwający nad przestrzeganiem przepisów Konstytucji RP i zwierzchnik Sił Zbrojnych. Odbywają się one raz na 5 lat, po zarządzeniu marszałka Sejmu. Mogą być one jednak zorganizowane wcześniej z przyczyn szczególnych, np. ze względu na rezygnację z urzędu lub śmierć prezydenta.

Kandydat na Prezydenta RP musi spełniać następujące warunki:

  • Być obywatelem polski
  • Ukończyć 35 lat
  • Nie być pozbawionym praw wyborczych
  • Zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia

Przez takie ograniczenie, zwykle do wyborów prezydenckich w Polsce przystępuje około kilkunastu osób.

Głosowanie w wyborach prezydenckich podzielone jest na I lub II tury. Prezydentem zostaje ten kandydat, który osiągnie co najmniej połowę ważnych oddanych głosów. Gdyby żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego wyniku, po dwóch tygodniach głosowania odbywa się II tura, w której uczestniczą dwie osoby z najwyższymi wynikami z poprzedniej tury. Do zwycięstwa wystarczy wówczas osiągnięcie przez pretendenta większej liczby głosów niż drugi kandydat.

Istotne jest to, że każda osoba wybrana na urząd prezydenta może go sprawować maksymalnie przez 2 kadencje, tj. 10 lat.

Kiedy odbędą się najbliższe wybory prezydenckie?

Ostatnie wybory prezydenckie w Polsce odbyły się w 2020 r., kiedy to prezydentem na drugą kadencję został Andrzej Duda. Oznacza to, że kolejny prezydent zostanie wybrany w 2025 r. na kadencję, która jest przewidziana do 2030 r.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kiedy odbywają się wybory prezydenckie w Polsce?

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się raz na 5 lat, po zarządzeniu marszałka Sejmu. Mogą być one jednak zorganizowane wcześniej z przyczyn szczególnych, np. ze względu na rezygnację z urzędu lub śmierć prezydenta.

Jakie warunki musi spełnić kandydat na Prezydenta RP?

Kandydat na Prezydenta RP musi spełnić następujące warunki: być obywatelem polski, ukończyć 35 lat, nie być pozbawionym praw wyborczych oraz zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów poparcia.

Jakie są daty wyborów samorządowych w Polsce?

Ustawa zmieniająca termin wyborów samorządowych została już podpisana 22 listopada 2022 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wybory samorządowe odbędą się między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r.

Czy wybory samorządowe w Polsce odbywają się w ramach ordynacji większościowej?

W gminach do 20 tys. mieszkańców wybory samorządowe odbywają się w ramach ordynacji większościowej.

Jakie są zasady głosowania w wyborach prezydenckich w Polsce?

Głosowanie w wyborach prezydenckich podzielone jest na I lub II turę. Prezydentem zostaje ten kandydat, który osiągnie co najmniej połowę ważnych oddanych głosów.

Kto może głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce mogą głosować obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat i mają prawo do głosowania w wyborach do Sejmu.

Jakie są zasady głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce?

W wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce głosowanie odbywa się na podstawie ordynacji proporcjonalnej. Każdy wyborca ma jeden głos, który oddaje na listę wyborczą jednej z partii lub koalicji wyborczych.

Kto może kandydować w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce?

Kandydatem w wyborach do Sejmu i Senatu w Polsce może być każdy obywatel polski, który ukończył 21 lat i nie został pozbawiony praw publicznych.

Jakie są terminy wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich w Polsce?

Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich w Polsce odbywają się raz na 5 lat, w tym samym terminie co wybory samorządowe.

Jakie są zasady głosowania w wyborach do rad dzielnic i osiedli w Polsce?

W wyborach do rad dzielnic i osiedli w Polsce głosowanie odbywa się na podstawie ordynacji większościowej. Każdy wyborca ma jeden głos, który oddaje na jednego kandydata.

Czy obywatele UE mogą głosować w wyborach samorządowych w Polsce?

Obywatele UE mogą oddawać swoje głosy na kandydatów podczas wyborów do Rady Gminy, jeśli ją na stałe zamieszkują. Mogą także głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeśli stale zamieszkują terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie są zasady głosowania w wyborach do jednoosobowych organów wykonawczych w Polsce?

W wyborach do jednoosobowych organów wykonawczych, czyli prezydentów i burmistrzów miast oraz wójtów, głosowanie odbywa się na podstawie ordynacji większościowej. Każdy wyborca ma jeden głos, który oddaje na jednego kandydata.

Czy wybory samorządowe w Polsce odbywają się w tym samym terminie co wybory prezydenckie?

Wybory samorządowe w Polsce odbywają się raz na 5 lat, w tym samym terminie co wybory do Sejmu i Senatu. Wybory prezydenckie odbywają się natomiast oddzielnie, po zarządzeniu marszałka Sejmu.

Jakie są zasady głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce głosowanie odbywa się na podstawie ordynacji proporcjonalnej. Każdy wyborca ma jeden głos, który oddaje na listę wyborczą jednej z partii lub koalicji wyborczych.

Czy wybory samorządowe w Polsce odbywają się w ramach jednego dnia wyborczego?

Wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 r. i odbyły się w ramach jednego dnia wyborczego. Jednakże, zgodnie z Tekstem 2, ustawa zmieniająca termin wyborów samorządowych została już podpisana 22 listopada 2022 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę i wybory samorządowe odbędą się między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r. Nie wiadomo jeszcze, czy wybory te odbędą się w ramach jednego dnia wyborczego.

Otwarcie lokali wyborczych za:

Otwarcie lokali wyborczych za:

Marlena Maląg o programach dla seniorów - iPolitycznie plus

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 8

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze!
Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

m
maczek
każdy chyba wie kiedy wybory ale dobrze byłoby tez żeby każdy na nie poszedł i zagłosował, w referendum też bo to jest przywilej i niezależnie od poglądów warto zagłosować
M
Marsz biliona serc:)
"Według policji na rondzie Romana Dmowskiego, skąd wystartował marsz Donalda Tuska, było ok. 60 tys. osób, a na trasie przemarszu ok. 100 tys."

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/487608/marsz-miliona-serc-tusk-jest-nad-ponad-milion-policja-100-tys.html

Nie zabrakło zwiezionych z całej Polski autokarami obszczymurów z polską flagą między nogami i wulgarnymi transparentami 🙂

Foto i wideo poniżej, miłej zabawy:)

https://twitter.com/EmiliaKaminska/status/1708525492041621820

https://youtu.be/WYKvc-xY-eA
M
Marsz biliona serc:)
To w związku z jej pamiętną sprawą, Tusk zwołał zaplanowany na 1 października w Warszawie "marsz miliona serc". Nie została jednak na niego zaproszona...

Co na to Borys Budka z PO? Miłej zabawy, Wideo poniżej 🙂

https://youtu.be/3n0SLFKRObs
W
Wygramy
1 października, 13:48, Wygramy:

Października piętnastego

Pogonimy Kaczyńskiego!

Wiecie co?

BYŁO NAS PONAD MILION!

TO BYŁA NAJWIĘKSZA DEMONSTRACJA W HISTORII POLSKI.

Głupi PiS może dyktować swoim gadzinówkom jakieś bzdury o sześćdziesięciu tysiącach. Tylko skalę marszu WIDAĆ NA ZDJĘCIACH.

Tego się nie da zakłamać.

W
Wygramy
1 października, 13:48, Wygramy:

Października piętnastego

Pogonimy Kaczyńskiego!

Gadzinówka zaraz to skasuje.

Oglądaj relację z marszu miliona serc.

Reżimowa kur-wizja tego nie pokaże, ale pokazywała BBC i pokazuje TVN.

Ś
Śmierdziel ma problem
1 października, 11:32, Agrowujnia:):

Wpuśćcie proszę tego infantylnego idiotę do Sejmu, będzie niezły ubaw! 🙂

"Pan nie był zaproszony. Zaprosiliśmy dziś Jana Grabca, Joannę Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabrielę Lenartowicz i Martę Wcisło - parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie przyjęli jednak zaproszenia. Ustawka się nie udała"

Wideo poniżej:

https://twitter.com/i/status/1707123489147142496

https://wpolityce.pl/media/664404-awantura-kolodziejczaka-w-tvp-info-tak-knebluje-sie-usta

Śmie.rdziel ma problem.

Przytłaczają go informacje ze świata.

TVN, Wyborcza, Newsweek, Rzeczpospolita, Onet, WP, Polityka...

Ale to nie koniec, bo Times, Deutsche Welle, New York Post, Le Soir... a ostatnio oberwało się nawet Watykanowi i papieżowi - za nagrodę dla Zielonej Granicy.

Oblężona twierdza - wszyscy wokół są źli i chcą naszej zguby. Tak samo zachowuje się każda dyktatura. Wenezuela, Korea Północna, czy ostatnio Węgry Orbana.

A
Agrowujnia:)
Wpuśćcie proszę tego infantylnego idiotę do Sejmu, będzie niezły ubaw! 🙂

"Pan nie był zaproszony. Zaprosiliśmy dziś Jana Grabca, Joannę Kluzik-Rostkowską, Pawła Kowala, Roberta Kropiwnickiego, Gabrielę Lenartowicz i Martę Wcisło - parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej nie przyjęli jednak zaproszenia. Ustawka się nie udała"

Wideo poniżej:

https://twitter.com/i/status/1707123489147142496

https://wpolityce.pl/media/664404-awantura-kolodziejczaka-w-tvp-info-tak-knebluje-sie-usta
w
wojɐk
Kiedy wybory? Ło Krajewski, ależ chamerykę odkryłłłł.
Wróć na i.pl Portal i.pl