Nowoczesna – program partii. Jakie prezentuje poglądy i jakimi przekonaniami kieruje się to ugrupowanie?

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Przewodniczący Adam Szłapka oraz inni członkowie partii Nowoczesna
Przewodniczący Adam Szłapka oraz inni członkowie partii Nowoczesna Fot: facebook.com/Nowoczesna.oficjalnie
Nowoczesna to partia o charakterze centrowym i liberalnym, która swoje postulaty spisała w programie „Wolność i dobrobyt”, opublikowanym w 2022 r. Wśród zagadnień są kwestie systemowe i obywatelskie, a także te związane z samorządami i polityką zagraniczną.

Spis treści

Powstanie stowarzyszenia NowoczesnaPL

Początki formacji założonej przez Ryszarda Petru sięgają roku 2015, kiedy to ogłoszono powstanie stowarzyszenia NowoczesnaPL. Szybko zaprezentowano kandydatów partii na wybory parlamentarne. Od czerwca 2016 Nowoczesna międzynarodowo należy do Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Sama nazwa ugrupowania, pod jaką funkcjonowało i startowało ono w wyborach parlamentarnych była zmienna. Do 2017 roku pełna nazwa partii brzmiała "Nowoczesna Ryszarda Petru".

Wśród głównych postaci formacji w jej początkowych latach znaleźli się politycy związani wcześniej pośrednio lub bezpośrednio z takimi partiami jak choćby Platforma Obywatelska, m.in. Wadim Tyszkiewicz.

Polityka krajowa Nowoczesnej

Ustrój i sądownictwo

Nowoczesna ma swój pogląd na ustrój państwa i sądownictwo. Po ewentualnym przejęciu władzy jej działacze chcą przeprowadzić audyt zadłużenia kraju i instytucji publicznych oraz dokonać decentralizacji państwa, by przekazać decyzyjność na niższe szczeble. Ważnym punktem programu tej partii w kwestiach ustrojowych i sądownictwa są także:

 • obniżenie progów wyborczych do 3% dla partii i 5% dla koalicji,
 • wzmocnienie roli Senatu przez wydłużenie jego kadencji do 6 lat oraz zwiększenie wpływu na wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
 • wprowadzanie zasady, że sądy powszechne będą miały możliwość orzekania bezpośrednio na podstawie Konstytucji,
 • przywrócenie określonych w Konstytucji RP zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa,
 • rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego,
 • wprowadzenie ogólnokrajowego, finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości systemu pomocy prawnej dla osób jej potrzebujących, których nie stać na pełnomocnika i porady prawne.

Przedsiębiorczość i podatki

Nowoczesna przygotowała w swoim programie szeroki pakiet zmian dla przedsiębiorców. Przede wszystkim jej działacze chcą zlikwidowania kar za drobne pomyłki, podatku bankowego i handlowego, daniny solidarnościowej i opłaty mocowej.

Istotne dla przedsiębiorców są ponadto zapisy programowe dotyczące najmniejszych firm, tj. zmniejszenia wysokości składki ZUS, uproszczenia stawek ryczałtowych oraz wprowadzenia minimalnych obowiązków księgowych na wzór brytyjski. Ustawa „jasne zarobki” ma z kolei wdrożyć obowiązek informowania o widełkach płacowych w ogłoszeniach o pracę, co pozwoli na lepsze dobieranie kandydatów.

W kwestii podatków Nowoczesna popiera jednolitą kwotę wolną od PIT w wysokości 30 tysięcy złotych. Jej działacze chcą jednak wprowadzić dodatkowo jednolitą stawkę opodatkowania, niezależnie od rodzaju umowy (o pracę lub cywilnoprawna). Istotnymi punktami Nowoczesnej względem podatków są ponadto szybszy zwrot VAT (do 30 dni), kwota wolna od podatku Belki od zysków kapitałowych (na poziomie 10 tysięcy złotych) oraz wprowadzenie zasady odroczonego wejścia w życie nowych przepisów prawnych o 12 miesięcy.

Polityka społeczna

Nowoczesna przygotowała w programie „Wolność i dobrobyt” szeroki pakiet działań dotyczący polityki społecznej. Jego centralne punkty to:

 1. Pomoc młodym ludziom w zakupie mieszkania przez pokrycie wkładu własnego w wysokości 50 tys. i częściowe umorzenie kredytu, gdy urodzi się dziecko.
 2. Przywrócenie finansowania programu in vitro.
 3. Wprowadzenie dodatkowych, płatnych urlopów dla ojców.
 4. Podwyższenie renty socjalnej do minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego osoby z niepełnosprawnościami.
 5. Wprowadzenie świadczenia pielęgnacyjnego dla dorosłej osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
 6. Uruchomienie świadczenia wychowawczego dla rodziców lub opiekunek i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością.
 7. Rozszerzenie urlopów opiekuńczych – będą przyznane nie tylko na dzieci, ale również na innych krewnych, takich jak dziadkowie i rodzeństwo.
 8. Zapewnienie lepszej pomocy ofiarom przemocy domowej, a także molestowania czy gwałtu (przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, zmianę definicji zgwałcenia, wprowadzenie definicji przemoc ekonomicznej i przemocy poseparacyjnej).
 9. Zwiększenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
 10. Wsparcie praw osób LGBTQI+ w różnych miejscach.

Edukacja

W kwestii edukacji Nowoczesna chce przede wszystkim, by centralnie podstawy programowe i recenzowanie podręczników zostały oddane Komisji Edukacji Narodowej złożonej z gremium ekspertów. Ważnymi punktami tego ugrupowania, jeśli chodzi o oświatę, są ponadto:

 • Objęcie obowiązkiem wychowania przedszkolnego wszystkich pięciolatków.
 • Położenie większego nacisku na uczenie logicznego i niezależnego myślenia, kreatywności i twórczego działania oraz rozwijanie umiejętności technicznych i manualnych.
 • Wdrożenie indywidualnego doradztwa zawodowego w szkole dla wszystkich uczniów.
 • Wprowadzenie powszechnego programu edukacji seksualnej.
 • Zniesienie finansowania religii w szkołach ze środków publicznych.
 • Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.
 • Wprowadzenie tzw. Biletu do kultury – 300 zł rocznie dla każdej uczennicy i każdego ucznia powyżej 12. roku życia do wydania na wydarzenia w instytucjach kultury lub zakup dostępu do kultury w sieci (w tym także książek).

Zdrowie

Nowoczesna przygotowała szeroki program dotyczący polityki zdrowotnej. Istotnym jego punktem jest profilaktyka. Działacze Nowoczesnej chcą zadbać o zdrowie Polaków przede wszystkim przez lepszą edukację i poszerzenie kadry. Priorytetem są:

 • poprawa jakości kształcenia lekarek i lekarzy oraz pielęgniarek i pielęgniarzy,
 • wprowadzenie zawodu asystentki/asystenta lekarki/lekarza, żeby odciążyć lekarki i lekarzy,
 • zwiększenie możliwości podejmowania pracy w zawodzie związanym ze zdrowiem przez cudzoziemców, pod warunkiem dobrej znajomości języka polskiego.

Istotny punkt programu dotyczącego zdrowia Polaków związany jest z nakładami na zdrowie. Zdaniem działaczy Nowoczesnej powinny one wynosić 7–8% PKB. Źródłami dodatkowego finansowania mają być zwiększenie bazy płatników składki zdrowotnej czy też podwyższona akcyza na określone produkty (jak np. papierosy, alkohol, napoje słodzone i niezdrowa żywność).

Nowoczesna chce ponadto precyzyjnie określić koszyk świadczeń w ramach ubezpieczenia podstawowego (żeby pacjenci wiedzieli, które usługi są bezpłatne w ramach NFZ) oraz zmniejszyć wysokość składki zdrowotnej dla osób, które regularnie poddają się przeglądom zdrowotnym (tzw. Bilansowi Zdrowia, który pozwala na wykrycie zagrożenia zdrowia w określonym wieku, tj. 18, 30, 40, 50, 60 lat oraz przy przejściu na emeryturę).

Inne z ważnych postulatów Nowoczesnej względem polityki zdrowotnej to:

 • wprowadzenie programu wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci oraz bezpłatnego szczepienia przeciwko HPV (będącego główną przyczyną raka szyjki macicy),
 • stworzenie sieci placówek senioralnych „Centrum Zdrowia 75+”, tj. dziennych domów opieki medycznej połączonych z opieką ambulatoryjną,
 • rozwój telemedycyny, telediagnostyki, teleopieki i osobistych systemów oceniających stan zdrowia (aplikacji),
 • zapewnienie wszystkim kobietom możliwości aborcji do 12. tygodnia, bez konsekwencji,
 • wprowadzenie bezpłatnej antykoncepcji „dzień po” w wybranych gabinetach lekarskich, bez możliwości rezygnacji z udzielenia świadczenia przy wykorzystaniu klauzuli sumienia.

Środowisko

Ostatnim, ale równie istotnym punktem programu Nowoczesnej jest środowisko. Warto podkreślić na samym początku, że jest to ugrupowanie, które od wielu lat opowiada się za czystą, zieloną energią. Nowoczesna chce zatem, w ramach transformacji energetycznej, stworzyć rozproszony systemu energetyczny, oparty głównie na lokalnych źródłach wytwarzania i dystrybucji energii, na bazie hybrydowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w zakresie energii elektrycznej i ciepłownictwa.

To ugrupowanie popiera ponadto budowę w Polsce elektrowni jądrowych. W związku z tym jego działacze mają w planach szybkie wyłączenie elektrowni węglowych oraz wygaszanie kopalni węgla kamiennego i odkrywki, jak tylko zostaną udostępnione inne źródła energii, co miałoby się przyczynić do likwidacji emisji gazów cieplarnianych.

Poprawa jakości powietrza ma być realizowana także przez wyeliminowanie do 2035 r. paliw stałych z ogrzewania budynków w skali całego kraju i wspieranie szybszego odchodzenia od nich przez poszczególne gminy na rzecz bezemisyjnych źródeł ciepła (jak np. pompy ciepła).

Jeśli chodzi o środowisko, Nowoczesnej zależy ponadto na stworzeniu kilku nowych i powiększeniu powierzchni obecnych parków narodowych oraz wprowadzeniu przepisów chroniących miejskie zadrzewienia i aleje. Działacze tego ugrupowania zauważają także problem powodzi, upałów, suszy i innych klęsk klimatycznych, które coraz częściej dotykają Polskę. W tym zakresie postulują:

 • Wstrzymanie istniejących planów regulacji rzek i wykorzystywania ich jako dróg wodnych.
 • Ograniczenie melioracji odwadniającej.
 • Zatrzymanie planów budowy nowych hydroelektrowni.
 • Wdrożenie programu odtwarzania mokradeł i renaturalizacji rzek, by poprawić retencję wody w środowisku.
 • Wprowadzenie w życie intensywnego programu budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Istotnym punktem dotyczącym środowiska jest ponadto wprowadzenie całkowitego zakazu przywozu do kraju odpadów w jakichkolwiek celach.

Polityka Nowoczesnej względem samorządów

Nowoczesna zauważa istotną rolę samorządów w Polsce, poświęcając im osobny punkt programu „Wolność i dobrobyt”. To ugrupowanie zapowiada w nich decentralizację przez m.in.:

 • Zlikwidowanie dwuwładzy wojewody i marszałka województwa (większość kompetencji miałby przejąć ten drugi, a pozostała część zadań trafiłaby do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).
 • Wzmocnienie kompetencji sejmików i zarządów województw (miałoby w nich zapadać więcej decyzji dotyczących m.in. polityki zdrowotnej i społecznej, edukacji, energetyki, ekologii, bezpieczeństwa oraz transportu).
 • Wprowadzenie do procedury ustawodawczej tzw. weta samorządowego, które umożliwiłoby czasowe wstrzymanie legislacji przez przedstawicieli samorządu i przeprowadzenie dodatkowych konsultacji.

Jeśli chodzi o samorządy, Nowoczesna chce również wzmocnić rolę radnych, wprowadzić obowiązek rozpisania referendum lokalnego przy strategicznych ekonomicznie i społecznie decyzjach oraz zwiększyć jawność informacji publicznych dla obywateli.

Istotnym celem, który stawia sobie Nowoczesna względem samorządów, jest ponadto zwiększenie ich środków do dyspozycji. Ta formacja chce, żeby jednostki samorządu terytorialnego zyskały dochód własny, pochodzący bezpośrednio z podatków PIT od mieszkańców, tzw. PIT komunalny. Miałaby się na niego składać całość wpływów z pierwszego progu podatkowego (17%) i podatku liniowego (19%). Samorządy uzyskiwałyby także dochody z 1% PIT (tak jak w przypadku organizacji pozarządowych, ale nie w zamian, lecz dodatkowo).

Innym z postulatów Nowoczesnej jest urealnienie subwencji oświatowej, tak by pokrywała ona wszystkie koszty działania szkół ponoszone przez samorządy. Ważnym punktem programu tego ugrupowania dla samorządów są również zachęty skłaniające do realizowania zadań w różnych modelach finansowania, m.in. w partnerstwach publiczno-prywatnych (PPP) oraz porozumieniach wielosektorowych.

Posłowie Nowoczesnej zakładają także pomoc samorządów dla mieszkańców poszczególnych regionów, która w założeniu wpływałaby na jakość ich życia. Celem tego ugrupowania jest m.in. wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego rozwój budownictwa komunalnego, dostępnego szczególnie dla osób o zarobkach poniżej średniej.

Nowoczesna chce ponadto rozwoju budowy mieszkań komunalnych na wynajem (m.in. na potrzeby programu dzietności). W zakresie jakości życia w regionie istotnym punktem programu tego ugrupowania są ponadto skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę dzięki ukończeniu prac nad ustawą o planowaniu przestrzennym oraz wprowadzenie zakazu zabudowy na obszarach, gdzie nie ma dostępu do podstawowych usług publicznych (co ma zapobiec niekontrolowanemu rozlewowi miast). Ważna jest też cyfryzacja i cyfrowy dostęp obywatelek i obywateli do usług dotyczących samorządu (a więc edukacji, zdrowia, informacji).

Polityka zagraniczna Nowoczesnej

Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, Nowoczesna to partia proeuropejska, która popiera obecność Polski w Unii Europejskiej i chce pogłębiać integrację w ramach wspólnoty państw. Założeniem tego ugrupowania jest przekształcenie naszego kraju w swoistego rodzaju rzecznika wzmocnienia narzędzi ochrony praw człowieka oraz wprowadzenia ustawodawstwa antydyskryminacyjnego ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie religijne lub jego brak, niepełnosprawność i orientację oraz tożsamość seksualną (a więc także par homoseksualnych).

Nowoczesna zamierza także wspierać zwiększanie budżetu UE i zieloną transformację w Polsce (a więc m.in. przejście na odnawialne źródła energii czy wprowadzanie na rynek samochodów elektrycznych). W kwestii polityki unijnej ta partia opowiada się za jak najszybszym wejściem Polski do strefy euro. Jej przedstawiciele są przekonani, że zwiększy to stabilność i bezpieczeństwo rodzimej gospodarki. Propozycja Nowoczesnej obejmuje powołanie pełnomocnika ds. euro, który miałby rozpocząć przygotowania do przyjęcia w Polsce wspólnej waluty oraz przygotowanie kampanii informacyjnej na rzecz akceptacji społecznej dla waluty euro.

Zgodnie z koncepcją Nowoczesnej współpraca w polityce zagranicznej Unii Europejskiej miałaby się także opierać na spotkaniach w różnych konfiguracjach. To ugrupowanie chce rewitalizacji Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy, Francja), który odpowiadałby za reformy, jak i kooperację między krajami z określonych regionów (Europy Środkowej, Wschodniej, Północnej).

Drugim, równie istotnym partnerem, na którego Nowoczesna stawia w polityce zagranicznej, są Stany Zjednoczone. Założeniem tego ugrupowania jest zbudowanie współpracy z tym krajem na trzech filarach:

 1. Bezpieczeństwa (a więc obronności)
 2. Demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka w ramach struktur unijnych, jak i wielostronnych organizacji (tj. ONZ, czy też OBWE)
 3. Porozumienia w handlu, inwestycjach, gospodarki cyfrowej, cyberbezpieczeństwa i zielonej energii.

Jeśli chodzi natomiast o inne kraje, Nowoczesnej zależy na współpracy z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją w celu ich promowania i pomocy w pełnej integracji ze strukturami euroatlantyckimi (NATO, Unia Europejska). Dodatkowo to ugrupowanie chce być rzecznikiem stworzenia przez społeczność międzynarodową wieloletniego planu odbudowy i pomocy Ukrainie, a także ochrony praw pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy.

W programie dotyczącym polityki zagranicznej Nowoczesnej można znaleźć także odniesienia do Białorusi. Partia chce bronić suwerenności Białorusi i promować demokratyzację oraz transformację, przy aktywnej współpracy z opozycjonistami władzy Aleksandra Łukaszenki. Osobną kwestią są relacje z Rosją.

Polityka partii Nowoczesna względem Rosji

Jeśli chodzi o relacje z Rosją, Nowoczesna stanowczo przeciwstawia się jej władzy autorytarnej i imperializmowi wobec sąsiadów, szczególnie podkreślając wsparcie integralności terytorialnej oraz akceptując suwerenność Ukrainy. Działacze Nowoczesnej chcą podjąć określone działania, które pozwolą na ograniczenie wpływów Rosji i osłabienie jej siły militarnej. Przede wszystkim Nowoczesnej zależy na:

 • zwiększeniu obecności NATO na terytorium RP, jeśli chodzi o żołnierzy i infrastrukturę,
 • radykalnemu zwiększeniu środków na obronność w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej,
 • przeglądzie Polskich Sił Zbrojnych oraz przygotowaniu nowej Strategii Bezpieczeństwa RP uwzględniającej stan osobowy armii i uzbrojenie,
 • przygotowaniu Narodowej Strategii Budowania Odporności RP i przeciwdziałania zagrożeniom niekonwencjonalnym, obejmującej m.in. problemy cyberbezpieczeństwa, infrastrukturę krytyczną, przestrzeń komunikacji publicznej, handlu i inwestycji.

Zdaniem działaczy Nowoczesnej, dzięki realizacji tych postulatów, Polska i cała Unia Europejska będą mogły lepiej się przeciwstawić Rosji, także przy nieformalnych atakach hybrydowych.

Polecjaka Google News - Portal i.pl

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest partia Nowoczesna?

Partia Nowoczesna to centrowo-liberalna formacja polityczna założona w 2015 roku przez Ryszarda Petru.

Jakie są główne cele polityki zagranicznej Nowoczesnej?

Główne cele polityki zagranicznej Nowoczesnej to m.in. wzmocnienie pozycji Polski w Unii Europejskiej, rozwijanie współpracy z państwami sąsiednimi oraz promowanie wartości demokratycznych i praw człowieka na arenie międzynarodowej.

Jakie kwestie porusza program "Wolność i dobrobyt" partii Nowoczesna?

Program "Wolność i dobrobyt" partii Nowoczesna porusza kwestie takie jak: edukacja, zdrowie, polityka zagraniczna, równość, prawa człowieka, gospodarka, innowacje, kultura, ochrona środowiska i rozwój regionalny.

Jakie są postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki zdrowotnej?

Postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki zdrowotnej to m.in. wprowadzenie programu wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci, bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, stworzenie sieci placówek senioralnych "Centrum Zdrowia 75+", rozwój telemedycyny oraz zapewnienie wszystkim kobietom możliwości aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Jakie są cele Nowoczesnej w zakresie edukacji?

Cele Nowoczesnej w zakresie edukacji to m.in. wdrożenie indywidualnego doradztwa zawodowego w szkole dla wszystkich uczniów, wprowadzenie powszechnej edukacji seksualnej, zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego, rozwój programów wymiany międzynarodowej dla studentów oraz wprowadzenie systemu oceniania opartego na kompetencjach.

Jakie są postulaty Nowoczesnej w zakresie ochrony środowiska?

Postulaty Nowoczesnej w zakresie ochrony środowiska to m.in. budowa elektrowni jądrowych, wygaszanie kopalni węgla kamiennego i odkrywki, eliminacja paliw stałych z ogrzewania budynków do 2035 roku, ochrona parków narodowych i miejskich zadrzewień oraz wprowadzenie programu odtwarzania mokradeł i renaturalizacji rzek.

Jakie są cele Nowoczesnej w zakresie gospodarki?

Cele Nowoczesnej w zakresie gospodarki to m.in. zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzenie systemu podatkowego opartego na zasadzie "jeden formularz, jedna stawka", zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz walka z nieuczciwą konkurencją.

Jakie są postulaty Nowoczesnej w zakresie równości i praw człowieka?

Postulaty Nowoczesnej w zakresie równości i praw człowieka to m.in. wprowadzenie małżeństw jednopłciowych, walka z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, wprowadzenie prawa do eutanazji, walka z przemocą wobec kobiet oraz ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych.

Jakie są cele Nowoczesnej w zakresie kultury?

Cele Nowoczesnej w zakresie kultury to m.in. zwiększenie finansowania kultury, rozwój sektora kreatywnego, promowanie polskiej kultury za granicą, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzenie programów kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

Jakie są postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki regionalnej?

Postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki regionalnej to m.in. wprowadzenie programów rozwoju regionalnego, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową, rozwój turystyki, walka z depopulacją obszarów wiejskich oraz wprowadzenie programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie są cele Nowoczesnej w zakresie innowacji?

Cele Nowoczesnej w zakresie innowacji to m.in. zwiększenie inwestycji w badania i rozwój, rozwój sektora startupów, wprowadzenie programów wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój sztucznej inteligencji oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.

Jakie są postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki migracyjnej?

Postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki migracyjnej to m.in. wprowadzenie programów integracyjnych dla imigrantów, walka z dyskryminacją imigrantów, ułatwienie legalnej migracji, walka z nielegalną migracją oraz wprowadzenie programów wsparcia dla krajów o niskim poziomie rozwoju.

Jakie są cele Nowoczesnej w zakresie polityki społecznej?

Cele Nowoczesnej w zakresie polityki społecznej to m.in. walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wprowadzenie programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie programów wsparcia dla rodzin z dziećmi, walka z przemocą domową oraz wprowadzenie programów wsparcia dla osób starszych.

Jakie są postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki obronnej?

Postulaty Nowoczesnej w zakresie polityki obronnej to m.in. zwiększenie wydatków na obronność, modernizacja sił zbrojnych, rozwój cyberbezpieczeństwa, wprowadzenie programów wsparcia dla weteranów oraz rozwój współpracy z sojusznikami w ramach NATO.

Jakie są cele Nowoczesnej w zakresie polityki energetycznej?

Cele Nowoczesnej w zakresie polityki energetycznej to m.in. budowa elektrowni jądrowych, rozwój energetyki odnawialnej, wygaszanie kopalni węgla kamiennego i odkrywki, eliminacja paliw stałych z ogrzewania budynków do 2035 roku oraz wprowadzenie programów wsparcia dla innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetycznym.

iPolitycznie - Kukiz o wspólnym starcie w wyborach z PiS

Otwarcie lokali wyborczych za:

Otwarcie lokali wyborczych za:

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 7

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze!
Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kisi
Te bydlaki jeszcze żyją?
P
Piast Kołodziej
9 czerwca, 22:35, Biedroń:

Szłapka, coś się tak spiął❓ Wyglądasz jakby ci Rabiej 👃kindybała zasadził.

super i ta mina rabieja pełny orgazm

P
Piast Kołodziej
n z kropką to banda cwaniaczków usiłująca się dopchać do koryta z ośmiorniczkami. Mają marne szanse bo platforma oszustów im na to nie pozwoli. My uczciwi Polacy musimy usunąć w 2023r totalnie patologiczną opozycję z polskiej polityki.
m
mi(RR)co
To jeszcze ta partia istnieje ? A gdzie jest lubnauer z myszką agresorką ? Bo rysiek to wiem gdzie jest.
G
Gringo
Jakie będą bony na wakacje zagraniczne
M
Mietek
Świat bez biednych tak samo możliwy jak świat bez naiwnych
B
Biedroń
Szłapka, coś się tak spiął❓ Wyglądasz jakby ci Rabiej 👃kindybała zasadził.
Wróć na i.pl Portal i.pl