Konfederacja Wolność i Niepodległość. Poznaj program oraz poglądy, jakie prezentuje to ugrupowanie

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Działacze Konfederacji uważają, że podatki powinny być niskie i proste
Działacze Konfederacji uważają, że podatki powinny być niskie i proste Fot: Adam Jankowski / Polska Press
Konfederacja Wolność i Niepodległość to partia federacyjna, której ideologia opiera się na konserwatywnym liberalizmie, narodowym liberalizmie i narodowym konserwatyzmie. Działacze tego ugrupowania są twórczy, jeśli chodzi o programy wyborcze. Podstawowe założenia Konfederacji ukazują dokumenty „Piątka Konfederacji” z 2019 r., „Polska na nowo” z 2021 r. oraz „Po stronie Polski” z 2022 r. W każdym z nich znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej odnoszącej się do samorządów), jak i zagranicznej.

Spis treści

Polityka krajowa Konfederacji

Ustrój i sądownictwo

Konfederacja ma wiele do powiedzenia w kwestiach ustrojowych. Po pierwsze, zdaniem jej działaczy, kadencja prezydenta RP powinna zostać wydłużona do 7 lat bez możliwości ubiegania się o reelekcję. W związku z tym prezydent będzie mógł skoncentrować się na pełnieniu swojej funkcji, a nie na politycznych grach poszczególnych partii.

Co więcej, zdaniem Konfederacji, prezydent po złożeniu urzędu automatycznie, na 7 lat zostawałby marszałkiem Senatu, a na koniec – dożywotnim senatorem. Dzięki temu już zawsze można byłoby korzystać z jego wiedzy i doświadczenia. Ponadto Konfederacja postuluje:

 • Wzmocnienie pozycji premiera RP – stworzyłby on jeden, silny i stabilny ośrodek władzy wykonawczej. Powinien on dysponować pełną swobodą powoływania i odwoływania ministrów oraz być wyposażony w możliwość zgłaszania weta wobec ustaw parlamentu,
 • Wprowadzenie do katalogu źródeł prawa ustaw organicznych – byłyby to akty prawne pośrednie między konstytucją a zwykłą ustawą, regulujące istotne obszary życia politycznego.
 • Przekształcenie Senatu w izbę refleksji, w skład której wchodziliby przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele związków przedsiębiorców, pracodawców, związków zawodowych oraz innych organizacji społecznych, a także, dożywotnio, byli prezydenci RP. Senat zyskałby dodatkowo szczególne uprawnienia w obszarach takich jak komisje śledcze czy odwoływanie ze stanowisk najwyższych urzędników państwowych. Wyrażałby także zgodę na uchwalanie ustaw organicznych.
 • Reformę ordynacji wyborczej – wprowadzenie modelu mieszanego, w którym część posłów na Sejm wybierana jest w jednomandatowych okręgach wyborczych, a część z list w systemie proporcjonalnym (umożliwi to wejście do Sejmu niezależnym liderom), a także wydłużenie kadencji Sejmu do 5 lat i zmniejszenie liczby posłów do 230 (co ograniczy koszty funkcjonowania parlamentu).

W kwestiach praworządności Konfederacji zależy na tym, żeby wprowadzić pełną jawność wydatków publicznych już w momencie ich dokonywania, a nie w połowie kolejnego roku. Wtedy publikowane są już bowiem budżetowe sprawozdania i nie ma czasu na reakcję ze strony władz.

Celem tego ugrupowania jest również wdrożenie odszkodowań za błędne decyzje urzędników. Aby wyeliminować potencjalne nadużycia funkcjonariuszy, Konfederacja chce ich wyposażyć w kamery na mundurach, które będą rejestrować przebieg służby. Zwiększy to bezpieczeństwo samych policjantów oraz sprawi, że nie będzie problemów w zaaprobowaniu podejmowanych przez nich interwencji.

Działacze Konfederacji chcą również wprowadzić lepszą parametryzację sądów i prokuratury tak, by proces orzekania kończył się w ciągu 1 miesiąca. W tym celu zamierzają wdrożyć system pozwalający na efektywne zarządzanie czasem pracy sędziów i ich obiektywną ocenę. Za monitorowanie tempa i sprawności ich pracy ma odpowiadać narzędzie informatyczne. Specjalny algorytm będzie zaś przydzielał sprawy, zapewniając równomierne obłożenie sędziów pracą.

Jednocześnie politycy Konfederacji chcą uruchomić szybką ścieżkę odwoławczą do sądu w formie elektronicznej. Dzięki niej rozstrzygnięcie sądu ma być wydane w ciągu 72 godzin od złożenia odwołania. Celem Konfederacji jest ponadto zwiększenie zasobów kadrowych sądów tak, by na każdego sędziego przypadał co najmniej jeden asystent. Pracę tych instytucji mają przyspieszyć także racjonalizacja postępowania dowodowego oraz wprowadzenie obowiązku wyznaczania od razu kilku terminów rozpraw w odstępie maksymalnie kilku dni.

Co więcej, w kwestii sądownictwa niektórzy członkowie Konfederacji nawołują do przywrócenia kary śmierci za nadzwyczajne przestępstwa (jak np. morderstwo).

Wybory na żywo! Zobacz naszą relację wyborczą

Zajrzyj na specjalny serwis wyborczy

Polityka społeczna

Politycy Konfederacji otwarcie sprzeciwiają się wydawaniu środków budżetowych na programy socjalne. Ich zdaniem trzynastki i czternastki dla emerytów oraz 500+ na każde dziecko powodują wzrost cen w sklepach.

Jeśli chodzi o politykę społeczną, priorytetem, zdaniem Konfederacji, powinno być wdrożenie programu mieszkaniowych kont oszczędnościowych. Wynika to ze wzrostu wysokości kredytów i faktu, że młodzi Polacy nie mogą sobie przez to często pozwolić na zakup własnego lokum przez niskie dochody i ograniczoną w związku z tym kwotowo zdolność do zaciągania zadłużenia obliczaną przez bank.

Mieszkaniowe konta oszczędnościowe to specjalny rodzaj rachunku, na którym będzie można gromadzić środki zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania. Ponadto będą one mogły być odpisane od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Na obniżenie cen mieszkań ma dodatkowo wpłynąć przeprowadzenie deregulacji prawa budowlanego oraz ułatwienie procesu odrolnienia ziemi w miastach.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

Konfederacja uważa, że podatki powinny być niskie i proste. Jej działacze chcą w związku z tym uproszczenia system finansów publicznych i zreformowania sposobu opodatkowania dochodów. Rozwiązania proponowane przez Konfederację są dość radykalne. Początkowo uważali, że powinna obowiązywać powszechna ulga podatkowa („PIT 0%”) i nastąpić likwidacja ZUS-u. Później ich poglądy zmieniły się nieco na kwotę wolną od PIT i ZUS w wysokości 12-krotności płacy minimalnej.

Politycy tego ugrupowania uważają także, że emerytury powinny być finansowane bezpośrednio z pieniędzy trafiających do budżetu. Jednocześnie, zdaniem Konfederacji, to Polacy powinni decydować, czy oszczędzają pieniądze, oddając je do budżetu, czy też chcą to robić samodzielnie. Taka reforma podatkowa, ma zdaniem polityków Konfederacji, przyczynić się do wzrostu płac. To samo ma dotyczyć przedsiębiorców opłacających ZUS – to oni mają zdecydować o tym, czy będą opłacać składki do budżetu państwa.

Działacze tego ugrupowania, w ramach uproszczenia systemu podatkowego, chcą ponadto zlikwidować:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek cukrowy (w cenie żywności)
 • opłatę paliwową (w cenie paliwa),
 • opłatę emisyjną (w cenie paliwa),
 • opłatę mocową (w cenie prądu),
 • opłatę przejściową (w cenie prądu),
 • opłatę reprograficzną (w cenie elektroniki),
 • opłatę wodną (w cenie wody),
 • opłatę wpisową i roczną w rejestrze BDO (obowiązkową dla przedsiębiorców)
 • opłatę za korzystanie ze środowiska (w cenie wywozu odpadów),
 • podatek od środków transportowych,
 • opłatę targową,
 • opłatę uzdrowiskową,
 • opłatę miejscową,
 • podatek od psa.

Działacze Konfederacji popierają również ingerencję w cenę benzyny. Dążą do tego, aby jej przeciętna cena kształtowała się na poziomie ok. 3–4 zł za litr. Będzie to możliwe nie tylko przez zlikwidowanie opłaty paliwowej oraz likwidację opłaty emisyjnej, ale również zmniejszenie stawki podatku VAT i akcyzy. Radykalne obniżenie kosztów transportu ma ich zdaniem dać gospodarce nową energię, a w połączeniu z obniżeniem obciążeń nałożonych na pracę i działalność gospodarczą – pozwolić na zbudowanie stabilnego wzrostu gospodarczego i opartego na silnych fundamentach dobrobytu.

Dla osiągnięcia tych celów niezbędne będzie również jednak ograniczanie wydatków przez likwidację niektórych urzędów i rządowych agencji, politykę antykorupcyjną oraz likwidację niektórych ulg oraz przywilejów podatkowych. Ponadto działacze Konfederacji chcą zainicjować projekt „Prąd bez VAT”, który obniży cenę energii elektrycznej.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego politycy Konfederacji domagają się również pilnej budowy elektrowni jądrowych na terenie naszego kraju. Ich zdaniem to projekt geostrategiczny, prowadzący do energetycznej niezależności i obniżenia kosztów energii dla odbiorców końcowych. Ma to z kolei wpływ na stymulowanie wielu procesów gospodarczych i rozkwit nowoczesnych technologii.

POZNAJ PROGRAMY INNYCH PARTII:
Prawo i Sprawiedliwość
Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
Polska 2050
Lewica

Edukacja

Jeśli chodzi o edukację, politycy Konfederacji postulują zmiany w finansowaniu szkół, twierdząc, że żadne reformy w placówkach publicznych nie przyniosą należytych rezultatów. Przede wszystkim zauważają oni dużą rolę w edukacji ze strony rodziców. To dlatego, zdaniem Konfederacji, to częściowo oni mają przejąć rolę nauczycieli dzięki udostępnieniu im bonu edukacyjnego. Z jego pomocą będzie możliwe opłacenie nauki dziecka. To ma zaowocować z kolei wzrostem zróżnicowania i konkurencji szkół. Pieniądze trafią wówczas do tych placówek, które kształcą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i przyciągają przez to uczniów. Zdaniem polityków Konfederacji poprawi się przez to jakość kształcenia, a szkoły szybciej dostosują się do rzeczywistości XXI wieku.

Działacze tego ugrupowania chcą, jeśli chodzi o edukację, pójść jeszcze dalej, uwalniając zawód nauczyciela. Pozwoli to na zwiększenie pensji najlepszych specjalistów, które są zablokowane obecnymi przepisami prawa. Celem Konfederacji jest ponadto zlikwidowanie kuratoriów oświaty, które, zdaniem jej działaczy, odpowiadają za nakładanie zbyt dużej ilości dodatkowych obowiązków na nauczycieli.

Zdrowie

Jeśli chodzi o politykę zdrowotną, Konfederacja opowiada się za zlikwidowaniem teleporady do badań pacjentów. Ma ona służyć wyłączenie przedłużaniu recept. Mówiąc zaś o samym procesie leczenia, to ugrupowanie chce oddać je w ręce ubezpieczonych przez dopuszczenie na rynek prywatnych i samorządowych ubezpieczycieli. To do nich Polacy kierowaliby swoje składki zdrowotne. Państwo miałoby wydawać w tym celu określony kwotowo bon zdrowotny, przysługujący każdej osobie.

Politycy Konfederacji zauważają ponadto zagrożenie wynikające z utrudnionego dostępu do leków. Ich zdaniem Polska musi stworzyć warunki do rozwoju przemysłu farmaceutycznego opartego na firmach krajowych, które będą w stanie zdolne konkurować z potęgami azjatyckimi. W pierwszym kroku ważne jest ustalenie listy strategicznych leków i substancji czynnych, których produkcja miałaby ruszyć w Polsce.

Środowisko

Działacze Konfederacji dążą do poprawy warunków środowiska w Polsce. Pierwszym punktem ich programu jest całkowity zakaz importu śmieci do naszego kraju. Jeśli chodzi natomiast o produkcję energii, nie są oni przeciwnikami węgla, aczkolwiek popierają korzystanie z nowszych, bardziej efektywnych i czystszych technologii w energetyce. Zmniejszenie ogólnych kosztów produkcji energii jest ich zdaniem możliwe przy wypowiedzeniu tzw. pakietu klimatycznego Unii Europejskiej. Nakłada on ich zdaniem na polską gospodarkę zbyt obciążenia finansowe i wymusza przez to szybką transformację w kierunku droższych źródeł energii.

Politycy Konfederacji nie są jednak przeciwni wprowadzeniu jak największej ilości elektrowni czerpiących energię ze źródeł odnawialnych. Popierają natomiast budowę w kraju w pierwszej kolejności elektrowni jądrowych. Będą one stanowić przyszłość stabilnych, bezpiecznych, niskoemisyjnych dostaw energii i pewność ceny energii oraz gwarancji bezpieczeństwa energetycznego.

W kwestii środków transportu politycy Konfederacji sprzeciwiają się zakazowi sprzedaży aut spalinowych, uważając, że w przyszłości zwykłych obywateli nie będzie stać na korzystanie z pojazdów elektrycznych i nie zostanie w tym kierunku zapewniona odpowiednia infrastruktura.

Polityka zagraniczna Konfederacji

Jeśli chodzi o relację z Unią Europejską, Konfederacja konsekwentnie sprzeciwia się Krajowemu Planowi Odbudowy, uważając, że ogranicza on suwerenność i przyznaje Brukseli kompetencje niewynikające wprost z traktatów. Lista zmian prawnych z najróżniejszych dziedzin, które musi wprowadzić Polska w ramach KPO do 2026 r., liczy ponad 200 stron. Mnóstwo obowiązków nałożonych na Polskę oraz fakt, iż o sposobie przeznaczenia środków wręczonych Polsce zdecyduje wyłącznie Komisja Europejska, a nie polski rząd, powodują, że zdaniem Konfederacji, nie warto ubiegać się o takie dofinansowanie.

Politycy tego ugrupowania są ponadto przeciwni przyjmowaniu uchodźców i imigrantów z krajów pozaeuropejskich oraz waluty euro, która ich zdaniem mogłaby się przyczynić do trudności gospodarczych kraju. Generalnie Konfederacja ma zatem sceptyczne podejście do Unii Europejskiej. Odrzuca przez to forsowaną przez jej władze koncepcję stopniowej budowy federalnego superpaństwa. Działacze Konfederacji opowiadają się nawet za demontażem Unii Europejskiej przy jednoczesnym pozostawieniu jednak strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Konfederacja chce odejść od dotychczasowej polityki zagranicznej, uważając, że jest ona oderwana od doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych i realiów polityki międzynarodowej. Podstawową gwarancją zachowania integralności i niepodległości Polski ma być, zdaniem polityków tego ugrupowania, silna kultura, stabilna gospodarka, dobrze wyposażone i przeszkolone Wojsko Polskie i wysoki poziom wyćwiczenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa. Będzie to niemożliwe bez posiadania broni palnej przez każdego obywatela, który spełnia kryteria określone w przepisach.

Polityka Konfederacji względem Rosji i Ukrainy

Politycy Konfederacji, choć negują agresję Rosji na Ukrainę, to jednocześnie w swoich wypowiedziach wielokrotnie przekonują, że Polski nie stać na wojnę finansową z reżimem Władimira Putina. W związku z tym należy dążyć do likwidacji choć części sankcji nałożonych na agresora ze Wschodu. Szczególnie mocno krytykowane jest przez polityków Konfederacji nałożenie embargo na węgiel, które ich zdaniem miało działanie mocno proinflacyjne.

Działacze tego ugrupowania przekonują, że jeśli Polska i Unia Europejska chcą osłabić Rosję, powinny się skupić bardziej na sankcjach technologicznych. Jeśli chodzi o kwestie handlowe, należy zatem zastosować zasadę „business as usual”, czyli powrócić do stanu, który był przed wojną.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Konfederacja chce podniesienia zdolności militarnych Polaków, zapewniając każdej osobie powyżej 16. roku życia możliwość wzięcia udziału w podstawowym, bezpłatnym szkoleniu wojskowym. Celem takiego szkolenia byłaby nauka obsługiwania się podstawowymi rodzajami broni i zachowania w sytuacji kryzysowej (np. ostrzału rakietowego), a także zasad udzielania pierwszej pomocy.

Konfederacja będzie także promować budowę strzelnic, na których obywatele podniosą swoje zdolności militarne. Wśród celów militarnych tego ugrupowania znajduje się także rozwój obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, artylerii oraz tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju prywatnych firm w sektorze zbrojeniowym.

Politycy Konfederacji uważają jednocześnie, że wojna w Ukrainie obudziła u wielu polskich polityków wizję budowy państwa polsko-ukraińskiego. Nie popierają jednak unii z tym państwem ze względu na koszty, ale chcą się skupić na formowaniu partnerskich stosunków z wschodnim sąsiadem, w których podstawą będzie interes Polski. Przedstawiciele Konfederacji uważają jednocześnie, że aby było to w ogóle możliwe, Ukraina powinna kategorycznie odrzucić kult Stepana Bandery i uznać rzeź wołyńską za ludobójstwo. Oczekują także poszanowania praw polskiej mniejszości, w tym prawa do szkolnictwa z polskim językiem nauczania i zapewnienia możliwości pielęgnowania w Ukrainie polskiej kultury.

Ten kraj musi także, zdaniem Konfederacji, pokazać otwartość na współpracę gospodarczą przez zagwarantowanie polskim firmom udziału w odbudowie Ukrainy na preferencyjnych warunkach. Skoro bowiem Polacy pokazali, że Ukraińcy mogą na nich liczyć, to jako kraj mamy także pełne prawo oczekiwać od nich tego samego. Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecną sytuację z uchodźcami, Konfederacja sprzeciwia się rozszerzaniu polskich programów socjalnych na obywateli Ukrainy.

Państwo polskie, zdaniem jej polityków, nie powinno zatem partycypować w kosztach świadczeń rodzinnych, 500+, 300+, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania do pobytu w żłobku, ponieważ może to doprowadzić do zapaści finansowej kraju.

Polecjaka Google News - Portal i.pl

POZNAJ PROGRAM KONFEDERACJI

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest Konfederacja Wolność i Niepodległość?

Konfederacja Wolność i Niepodległość to partia polityczna, której ideologia opiera się na konserwatywnym liberalizmie, narodowym liberalizmie i narodowym konserwatyzmie.

Jakie są podstawowe założenia programowe Konfederacji Wolność i Niepodległość?

Podstawowe założenia Konfederacji ukazują dokumenty „Piątka Konfederacji” z 2019 r., „Polska na nowo” z 2021 r. oraz „Po stronie Polski” z 2022 r. W każdym z nich znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej odnoszącej się do samorządów), jak i zagranicznej.

Jakie propozycje Konfederacji dotyczą ustrój i sądownictwa w Polsce?

Konfederacja proponuje wydłużenie kadencji prezydenta RP do 7 lat bez możliwości ubiegania się o reelekcję oraz wprowadzenie do katalogu źródeł prawa ustaw organicznych, które byłyby to akty prawne pośrednie między konstytucją a zwykłą ustawą, regulujące istotne obszary życia politycznego.

Jakie są poglądy Konfederacji na temat polityki zagranicznej?

Konfederacja opowiada się za suwerennością Polski i jej niezależnością wobec innych państw oraz za współpracą z krajami o podobnych interesach.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące Senatu?

Konfederacja proponuje zmniejszenie liczby senatorów do 49, a także wprowadzenie wyborów do Senatu w jednym okręgu wyborczym.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące systemu finansów publicznych?

Konfederacja chce uproszczenia systemu finansów publicznych i zreformowania sposobu opodatkowania dochodów. Politycy tego ugrupowania uważają, że emerytury powinny być finansowane bezpośrednio z pieniędzy trafiających do budżetu.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące podatków?

Początkowo Konfederacja uważała, że powinna obowiązywać powszechna ulga podatkowa („PIT 0%”) i nastąpić likwidacja ZUS-u. Później ich poglądy zmieniły się nieco na kwotę wolną od PIT i ZUS w wysokości 12-krotności płacy minimalnej.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące szkolnictwa?

Konfederacja chce wprowadzenia do szkół przedmiotów takich jak: historia Polski, kultura polska, etyka, filozofia, prawo, ekonomia, a także nauki przyrodnicze i matematyczne.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące polityki społecznej?

Konfederacja chce wprowadzenia programu „Polska dla Polaków”, który ma na celu zwiększenie liczby urodzeń w Polsce poprzez wsparcie rodzin wychowujących dzieci.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące polityki energetycznej?

Konfederacja chce zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej, a także wprowadzenia konkurencji na rynku energii.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące polityki zdrowotnej?

Konfederacja chce wprowadzenia tzw. „bonu zdrowotnego”, który pozwoliłby pacjentom na wybór lekarza i placówki medycznej, a także na szybsze i skuteczniejsze leczenie.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące polityki migracyjnej?

Konfederacja opowiada się za kontrolą granic i wprowadzeniem surowych kryteriów przyjmowania imigrantów, a także za ochroną polskiej kultury i tradycji.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące polityki obronnej?

Konfederacja chce podniesienia zdolności militarnych Polaków, zapewniając każdej osobie powyżej 16. roku życia możliwość wzięcia udziału w podstawowym, bezpłatnym szkoleniu wojskowym.

Jakie są propozycje Konfederacji dotyczące polityki samorządowej?

Konfederacja chce wprowadzenia zmian w systemie wyborczym do rad gmin, powiatów i województw, a także zwiększenia autonomii samorządów i wprowadzenia kontroli społecznej nad ich działalnością.

TVP: Afera korupcyjna. Polacy za przyspieszonymi wyborami do PE

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze 46

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

***** PO
Ja bym połączył PiS z Konfederacją. Inne partie do wapna wrzucić.
M
Marcin
Bardzo dziwne opracowanie programu tej partii. Brak podania źródeł czy linku do oficjalnego programu partii wzbudza moje podejrzenia względem czystości intencji autora tego artykułu.
.
Konfederacja większe prawa daje psom niż emerytom.
m
marek
24 czerwca, 22:25, jurek55:

Większośc programu Konfederacji jest sensowna i służy Polsce i Polakom. Popieram. Dość rozdawnictwa i tuczenia darmozjadów. Dość Unii Jewropejskiej i ich nakazów. Kiedyś Polska była potęgą Europy, tylko dzięki mądrym królom.

8 lipca, 16:34, Danka:

Czyli znów ma być głód, smród i ubóstwo Twoim zdaniem ? Rozdawnictwo jest we wszystkich krajach UE.

ale na rozdawnictwo z logiką

m
marek
26 lipca, 18:08, halina:

Program konfy to naiwne haselka dla 16latkow wino,zabawa i spiew.

pierd))isz głupoty pajacu

B
Beata
Z tym że opłata targowa do likwidacji to konfederacja ma rację. Administratorka w Wyszkowie nadużywa władzy .Pobierała miejscówki nielegalnie aż się nią zainteresowano,nawet gazeta opisała tę aferę.Wprowadzono legalną,dobrowolna miejscówkę .Sprawa ucichła a placowa znów zmusza do płacenia miejscówki nielegalnie bo ma koleżankę w urzędzie miasta,nawet wyrzuciła starszą panią .Może wyrzucić kogo chce jak nie płaci jej miejscówki ,mimo że ustawowo jest imienna i dobrowolna do urzędu miasta.
M
Marek
Popieram to aby skończyć z rozdawnictwem NASZYCH PIENIĘDZY ( z akcyzy, podatków, innych danin typu opłaty mocowe, przejściowe itd ) bo trzeba pomagać (wiemy komu !) Wpierw pomóc NASZYM POLAKOM w potrzebie, a później jak coś zostanie tym co rozbijają się po naszej Polsce SUVAMI z obcymi nr rej.
J
Johny
26 lipca, 18:08, halina:

Program konfy to naiwne haselka dla 16latkow wino,zabawa i spiew.

No tak, bo rozdawanie pieniędzy podatników przez PIS przy poparciu tych samych programów socjalnych przez PO to dojrzała i odpowiedzialna polityka...

h
halina
Program konfy to naiwne haselka dla 16latkow wino,zabawa i spiew.
D
Danka
24 czerwca, 22:25, jurek55:

Większośc programu Konfederacji jest sensowna i służy Polsce i Polakom. Popieram. Dość rozdawnictwa i tuczenia darmozjadów. Dość Unii Jewropejskiej i ich nakazów. Kiedyś Polska była potęgą Europy, tylko dzięki mądrym królom.

Czyli znów ma być głód, smród i ubóstwo Twoim zdaniem ? Rozdawnictwo jest we wszystkich krajach UE.

D
Danka
23 marca, 16:03, Djdjfk:

Czy ten program pisało dziecko z ósmej klasy w ramach pracy domowej?

28 kwietnia, 11:26, Adams:

Nie. Skinheadzi na dopalaczach.

8 czerwca, 13:44, Tak!:

Tak, skinheadzi i ich dzieci komentując udawadniają, że dopalacze to wszystko o czym marzą. Na szczęście jest ich niewielu.:⁠-⁠)

Część programu Konfederacji jest jak z bajek wzięta. Odrealnione i cofnięte w cywilizacji. Niech jeszcze nauczą jak się kamieniem rzuca i nożem zabija.

D
Danka
5 czerwca, 0:20, Nie!:

Prywatyzacja służby zdrowia? Firmy ubezpieczeniowe? Czyli będzie jak w USA? Tylko najbogatszych będzie stać na leczenie? A za byle jaka operacje trzeba będzie zapłacić kilkanaście tys złotych tak? Nigdy!

8 czerwca, 13:40, Tak!:

W tekście powyżej nie ma ani słowa o prywatyzacji "służby zdrowia", jest natomiast dopuszczenie do rynku ubezpieczeń podmiotów prywatnych i samorządowych. Nawet kłamać trzeba umieć :⁠-⁠)

13 czerwca, 14:40, Mama trójki dzieci:

A teraz jak jest, idziesz do szpitala jak do umieralni, albo leczysz się prywatnie lub w łapę dajesz

Służba zdrowia to jedna wielka klika. Brak powołania u lekarzy. Zarozumiali, opryskliwi i pewni siebie. Pacjent dla nich jest ciężarem. Wszystko na zasadzie - Lecz się sam.

D
Danka
21 czerwca, 9:41, Vikkil.:

,dostęp do brońi dla wszystkich??? To dopiero będzie zabawa za kilka łodyg kukurydzy to się wybiją nawzajem, będzie gorzej niż w Texasie

Prawda. Polakowi dać broń to w koło siebie wszystkich pozabija.

P
Patrycja
31 maja, 19:55, Duit:

I tak na was zagłosuję z nienawiści do lewactwa

[wulgaryzm] się w łeb. Oni mają tyle wspólnego z wolnością, co pis ze sprawiedliwością

f
fakt_tvn
31 maja, 19:55, Duit:

I tak na was zagłosuję z nienawiści do lewactwa

ja też. Z nienawiści do PO i PIS, komuszych struktur od lat gnębiących Polaków.

Wróć na i.pl Portal i.pl