Utrzymanie obecnej siły polskiej gospodarki wyzwaniem na przyszłość

Prof. Zbigniew Krysiak
Prof. Zbigniew Krysiak
Model gospodarczy z lat 2016-2023 przez silny wzrost gospodarczy zmniejszał bezrobocie. Dawał pracowniom, przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym możliwość bogacenia się
Model gospodarczy z lat 2016-2023 przez silny wzrost gospodarczy zmniejszał bezrobocie. Dawał pracowniom, przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym możliwość bogacenia się Fot. Adam Jankowski
W efekcie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki fiskalnej, gospodarczej i monetarnej Polska zaczęła szybko doganiać Niemcy. Zakładając, że ten model z pewnymi modyfikacjami zostanie utrzymany, to Polska będzie mogła dogonić Niemcy za 12 lat. Można jeszcze udoskonalać zaproponowany model, ale nie można go istotnie zmieniać, usuwać bądź likwidować, gdyż skończy się to katastrofą, a już na dogonienie Niemiec nie będzie szans.

Wysoka ocena Polski według agencji ratingowych

10 listopada 2023 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu wysokiej oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym. Taki komunikat tej firmy ratingowej, która w okresie 2016-2023 podnosiła rating dla Polski, świadczy o niezwykle dobrym i stabilnym rozwoju polskiej gospodarki w ostatnich ośmiu latach. Nie tylko agencja Fitch, ale także Moody’s oceniała bardzo wysoko do tej pory siłę polskiej gospodarki. Ocena Moody’s jak do tej pory była najwyższa spośród wszystkich agencji i wynosiła A2.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje, że polska gospodarka jest dobrze zdywersyfikowana i posiada solidne ramy makroekonomiczne. Polska posiada też lepszy bilans handlu zagranicznego oraz niższy poziom długu publicznego niż kraje o zbliżonym ratingu. Rożne grupy eksperckie już obecnie prognozują silny wzrost PKB w Polsce, który w 2024 roku może zbliżyć się do 3%, a w 2025 roku i kolejnych latach może zbliżyć się do 4% a nawet 5%. Oczywiście taki rozwój gospodarczy może nastąpić pod warunkiem, że będzie kontynuacja obecnego modelu, który przez ostanie 8 lat, mimo kryzysów Covid19, kryzysu energetycznego i wojny w Ukrainie wykazał swoją skuteczność i stabilność.

Rośnie wydajność i wzrost kumulowanych kapitałów

Spośród wielu czynników wzrostu polskiej gospodarki ważnym staje się silnie rosnąca wydajność i wzrost kumulowanych kapitałów gospodarstw domowych oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw należących do Polaków, co przekształca się na rosnące zdolności inwestycyjne. W nadchodzących latach można spodziewać się przyspieszenia dynamiki inwestycji polskiego kapitału, a także z kapitałów pochodzących z Europy Azji i USA, co będzie między innymi wynikiem podjętych działań w zakresie budowy elektrowni jądrowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozwoju przemysłu zbrojeniowego, rozpoczętych i powiększanych inwestycji w transformację energetyczną, rozwój infrastruktury kolejowej i polskich portów. Zahamowanie tych inwestycji lub ich usunięcie będzie skutkować spadkiem PKB, co cofałoby Polskę i blokowało w procesie doganiania innych krajów takich jak Niemcy, Holandia czy Francja.

Obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku gwałtownego wzrostu długu publicznego spowodowanego np. zwiększeniem kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł., wprowadzeniem kredytu 0% ze wsparciem budżetu państwa, wzrostu cen energii lub nadmiernie wysokich podwyżek płac w sferze budżetowej i wielu innych wydatków budżetowych, które mogą nastąpić w przypadku przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską.

Ta sytuacja prowadziłaby do wzrostu inflacji i obniżenia ratingu, co skutkowałoby zwiększeniem kosztów obsługi długu, w wyniku dodatkowo zwiększanego zadłużenia, a tym samym prowadziłoby to do zniechęcania krajowych i zagranicznych inwestorów, co obniżałoby konkurencyjność polskiej gospodarki. W konsekwencji kolejnymi czynnikami ryzyka byłoby istotne obniżenie wzrostu gospodarczego w średnim okresie i pogorszenie bilansu handlu zagranicznego, na przykład z powodu pogorszenia konkurencyjności lub utrwalonego wysokiego poziomu inflacji.

Fakty świadczą o sile polskiej gospodarki

O sile polskiej gospodarki, która uzyskała swój wysoki potencjał rozwojowy w latach 2016-2023, świadczą konkretne fakty, które były podstawą dla agencji ratingowych do wystawienia bardzo wysokich ocen. W dalszej kolejności nastąpi prezentacja twardych danych za okres 2016-2023 w porównaniu do danych za okres 2008-2015. Na rysunku 1. przedstawiono dynamikę wzrostu PKB w Polsce w porównaniu do Niemiec w latach 2008-2023. Od 2016 roku tempo wzrostu gospodarczego bardzo silnie rosło w taki sposób, że polska gospodarka skracała dystans do Niemiec, gdzie następował spadek dynamiki wzrostu PKB. Różnica dynamiki PKB Polski w stosunku do Niemiec w tym okresie zwiększała się na korzyść Polski do poziomu wyższego o ok. 3 punkty procentowe (p. proc.) co oznacza, że tempo wzrostu PKB w Polsce jest kilkakrotnie wyższe niż w Niemczech i wszystko wskazuje na to, że przy zachowaniu obecnego modelu gospodarczego bardzo szybko dogonimy Niemcy.

W prezentowanych analizach przyjęto odniesienie do Niemiec, gdyż jest to najsilniejsza gospodarka w UE i ambicją Polski powinno być jej dogonienie. Poza tym wysoki potencjał ekonomiczny Niemiec bardzo silnie determinuje trendy w UE i strefie Euro, zarówno te pozytywne jak i negatywne. Dlatego rozwój Polski poprzez dywersyfikację wymiany handlowej na różnych kierunkach w świecie prowadzi do zmniejszania ryzyka negatywnych wpływów Niemiec w sytuacji kryzysów lub złej koniunktury w Niemczech. Polska posiada bardzo wysoki poziom obrotów handlowych z Niemcami, jednak jak wynika z przedstawianych w tym materiale danych i trendów, można zaobserwować stopniowe mniejsze negatywnych wpływów Niemiec. Pierwszym dowodem była dynamika PKB przedstawiona na rysunku 1.

Rysunek 1. Dynamika wzrostu PKB w Polsce w porównaniu do Niemiec w latach 2008-2023
Rysunek 1. Dynamika wzrostu PKB w Polsce w porównaniu do Niemiec w latach 2008-2023 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

Na rysunku 2. przedstawiono zmiany PKB/capita w Polsce w okresie 2008-2023, na którym obserwujemy spadek PKB/capita w relacji 2015 do 2008 o -12%, zaś w odniesieniu roku 2023 do 2016 obserwujemy bardzo silny wzrost PKB/capita o 41%. Warto dodać, że znacznie większa dynamika w okresie 2016-2023, bo aż prawie 4,5 krotnie wyższa niż w okresie 2008-2015 wzrostu PKB/capita była w okolicznościach trzech kryzysów, co wcześniej nie występowało.

Rysunek 2. Zmiany PKB/capita w Polsce w okresie 2008-2023 (ceny bieżące, kurs bieżący)
Rysunek 2. Zmiany PKB/capita w Polsce w okresie 2008-2023 (ceny bieżące, kurs bieżący) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

Wyższa dynamika niż w Niemczech

Na rysunku 3. przedstawiono zmiany PKB/capita w Niemczech w okresie 2008-2023, na którym obserwujemy spadek PKB/capita w relacji 2015 r. do 2008 r. o -12%, zaś w okresie 2016-2023 wzrost PKB/capita o 11%. W okresie 2008-2015 dynamika PKB/capita w Polsce była taka sama jak w Niemczech, więc przy podobnej dynamice nigdy nie dogonilibyśmy Niemiec, zaś w okresie 2016-2023 dynamika w Polsce była prawie czterokrotnie wyższa niż w Niemczech, a zatem utrzymanie takiego trendu i takiego modelu gospodarczego pozwoliłoby Polsce dogonić Niemcy w przeciągu 12 lat. Oznaczałoby to, że za 12 lat PKB/capita mierzony siłą nabywczą Polski były równy PKB/capita w Niemczech, oczywiście pod warunkiem utrzymania takiego modelu gospodarczego jak dotychczas realizowany od roku 2016.

Prognozy przedstawiane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na koniec 2023 wskazują, że Polska jest na 21. miejscu w świecie pod względem nominalnego PKB o wartości 842 172 mln USD, zaś pod względem siły nabywczej także na 21. miejscu, jednakże o wartości znacznie wyższej, bo 1 712 629 mln USD. Jeśli chodzi o PKB/capita (czyli PKB na jednego Polaka) jesteśmy na 46. miejscu mierzonym w wartościach nominalnych na poziomie 22 393 USD i na 40. miejscu pod względem siły nabywczej o wartości 45 538 USD.

Rysunek 3. Zmiany PKB/capita w Niemczech w okresie 2008-2023 (ceny bieżące, kurs bieżący)
Rysunek 3. Zmiany PKB/capita w Niemczech w okresie 2008-2023 (ceny bieżące, kurs bieżący) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

Istotna zmiana modelu gospodarczego na solidaryzm społeczno-gospodarczy po 2016 r. bardzo mocno przyczyniło się też do korzyści dla pracowników. Na rysunku 4. przedstawiono udziału płac w PKB w okresie 2003-2023. W okresie 2008-2015 pracownicy, którzy przyczyniali się wzrostu PKB, nie otrzymywali relatywnie dużo mniej od ich wkładu, zaś rosła część wypłacana w postaci zysku dla właścicieli zachodniego kapitału, co było bardzo demotywujące. Od 2016 r. nastąpił silny wzrost płac, co tworzyło bardziej adekwatne wynagrodzenia za wkład pracy i zwiększoną wydajność, gdyż obserwowaliśmy po 2016 r. bardzo duży wzrost produktywności.

Rysunek 4. Udziału płac w PKB w okresie 2003-2023
Rysunek 4. Udziału płac w PKB w okresie 2003-2023 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W przeszłości w latach 2008-2015 zbyt duża część nadwyżki operacyjnej była udziałem właścicieli kapitału zachodniego jako pewien ekwiwalent gotówki, co redukowało godne płace dla pracowników i przyczyniało się do wyjazdu Polaków za granicę w poszukiwaniu lepszych zarobków, a jednocześnie wszystko to było stowarzyszone z bardzo wysokim bezrobociem. Na rysunku 5. zaprezentowano udziału nadwyżki operacyjnej i amortyzacji w PKB w okresie 2003-2023. W okresie 2008-2015 podział wypracowanej wartości w gospodarce był w znacznie większej części skierowany do właścicieli kapitału i stanowił prawie 51% PKB, zaś po 2016 r. udział ten spadł do ok. 47%, co niejako przetransferowane zostało na płace.

Rysunek 5. Udział nadwyżki operacyjnej i amortyzacji w PKB w okresie 2003-2023
Rysunek 5. Udział nadwyżki operacyjnej i amortyzacji w PKB w okresie 2003-2023 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rekordowa efektywność gospodarki

W tabeli 1. zostało dokonane porównanie pomiędzy efektami gospodarczymi, które zostały zilustrowane w postaci ośmiu wybranych wskaźników w okresie 2008-2015 i 2016-2023. Z tego porównania wynikają wnioski, że polska gospodarka w okresie 2016-2023 była średnio o ok. 230% efektywniejsza niż w okresie 2008-2015.

Tabela 1. Porównanie kluczowych wskaźników dla Polski i Niemiec w okresie 2008-2023
Tabela 1. Porównanie kluczowych wskaźników dla Polski i Niemiec w okresie 2008-2023 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

W podsumowaniu, w wyniku przeprowadzonych analiz, można stwierdzić, że przyjęty model gospodarczy w okresie 2016-2023 działał nie tylko w taki sposób, że przez silny wzrost gospodarczy zmniejszał bezrobocie, ale przede wszystkim dawał pracowniom, przedsiębiorcom i gospodarstwom domowym możliwość bogacenia się. W efekcie zastosowania tak kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki fiskalnej, gospodarczej i monetarnej Polska zaczęła szybko doganiać Niemcy. Zakładając, że ten model z pewnymi modyfikacjami zostanie utrzymany to Polska będzie mogła dogonić Niemcy za 12 lat. W związku z tym można jeszcze udoskonalać zaproponowany model, ale nie można go istotnie zmieniać, usuwać bądź likwidować, gdyż skończy się to katastrofą, a już na dogonienie Niemiec nie będzie szans.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!

rs

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

szkolenie wojsko

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 15

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
zb
27 listopada, 1:28, stary Polak:

jeśli wzorem poprzedniego rozdania kiedy - wg. danych Brukseli - na samym WAT dawali się okradać na 60 mld zł rocznie (nieoficjalnie mówi się o kwocie 2x wiekszej), jeśli znowu ruszy lewe paliwo (1/3 paliwa sprzedawanego za rządów PO-PSL) to będzie takie tąpnięcie w każdym domowym portfelu że dzisiejsi wyborcy PO, Cieciej Drogi i Lewactwa będą polować na swoich wybrańców.

Ale TVN im wytłumaczy, że PIS zostawił taaaaakie długi ,że na nic " piniędzy nie ma i nie będzie ". Uwierzyli święcie kiedyś, uwierzą i teraz.

s
stary Polak
jeśli wzorem poprzedniego rozdania kiedy - wg. danych Brukseli - na samym WAT dawali się okradać na 60 mld zł rocznie (nieoficjalnie mówi się o kwocie 2x wiekszej), jeśli znowu ruszy lewe paliwo (1/3 paliwa sprzedawanego za rządów PO-PSL) to będzie takie tąpnięcie w każdym domowym portfelu że dzisiejsi wyborcy PO, Cieciej Drogi i Lewactwa będą polować na swoich wybrańców.
M
Maniek
25 listopada, 17:04, Wicelin:

Taka jest właśnie pisowska Polska! Rozwijająca się, uczciwa, podziwiana, niezależna, dbająca o Polaków, dumna, sprawiedliwa i bezpieczna.

Ale to nie do zrozumienia dla Młynarskiej, której Grażyny i Janusze plażę ukradli.

M
Maniek
16 listopada, 14:00, JPiS100%:

Krysiak, a jak ma się ta siła polskiej gospodarki to drastycznych cięć wydatków które zaplanował pis? :D

Jeśli ma się taki nick JPiS, to już nawet pisać nic nie trzeba. Wiadomo, że posługujący się nim to osoba wykształcona, kulturalna, o europejskiej duszy, a kultura z niej się wręcz wylewa.

W
Wicelin
Taka jest właśnie pisowska Polska! Rozwijająca się, uczciwa, podziwiana, niezależna, dbająca o Polaków, dumna, sprawiedliwa i bezpieczna.
z
zb
23 listopada, 17:08, x:

Krysiek, daj sobie spokój ze swoimi bredniami. Polska gospodarka, jest pod kreską od kilku kwartałów.

Taaak, ekonomista wychowany przez PO.ebów. "Piniędzy nie ma i nie będzie ",co barani łbie? PKB dwa razy wyższe niż za czasów PO, rezerwy złota ponad 2.5 raza większe niż za PO. Spierd....matole na drzewo.

x
x
Krysiek, daj sobie spokój ze swoimi bredniami. Polska gospodarka, jest pod kreską od kilku kwartałów.
z
zb
16 listopada, 14:00, JPiS100%:

Krysiak, a jak ma się ta siła polskiej gospodarki to drastycznych cięć wydatków które zaplanował pis? :D

No to konkretnie, co zaplanował PiS?

z
zb
17 listopada, 14:54, vv:

Tytularny baranie, spójrz na deficyt i poziom Długu Zagranicznego.

Ty itioto spójrz na dane PKB:):):)

z
zb
18 listopada, 13:28, TFU:

PUKNIJ SIĘ W ŁEB!!! Pół roku w recesji i deficyt 192 mld zł, w przyszłym roku ma być kilka razy większy, czy to świadczy Krysiak o sile gospodarki?

Matko święta, pół roku:):). Za tusska recesja trwała 8 lat i cię to nie martwiło. Pytanko, czy wiesz o ile większe jest obecnie PKB od tego za czasów Tusska?

z
zb
22 listopada, 17:42, nn:

Od kilku kwartałów, Polska Gospodarka jedzie na MINUSIE osiłku Krysiaku. Co chcesz utrzymywać RECESJĘ?

Ty naprawdę jesteś itiotą:):). Taki "kryzys " dla Tusska i PO za ich czasów był marzeniem nieosiagalnym. A po za tym sprawdź dokładnie dane barani łbie.

N
NIEMIECKA SZCZODROŚĆ
DZIĘKUJEMY POLAKOM ZA SZCZERE POPARCIE NIEMIECKICH INTERESÓW. W NOWEJ EUROPIE ODNAJDZIECIE SŁUSZNE, ZRZESZONE, NALEŻNE WAM MIEJSCE ORAZ POZYCJĘ.
g
gosc
18 listopada, 13:28, TFU:

PUKNIJ SIĘ W ŁEB!!! Pół roku w recesji i deficyt 192 mld zł, w przyszłym roku ma być kilka razy większy, czy to świadczy Krysiak o sile gospodarki?

Twoja recesja dotyczy ciebie.

g
gosc
16 listopada, 14:00, JPiS100%:

Krysiak, a jak ma się ta siła polskiej gospodarki to drastycznych cięć wydatków które zaplanował pis? :D

PiS zaplanował cięcia czy kolorowe lewactwo które pcha się do rządzenia ?

J
JPiS100%
Krysiak, a jak ma się ta siła polskiej gospodarki to drastycznych cięć wydatków które zaplanował pis? :D
Wróć na i.pl Portal i.pl